Fördröjningsmagasin för dagvatten i Norrköping

Klimatförändringen väntas, i Sverige, leda till ökade mängder dagvatten att hantera i stadsmiljö. I många städer sker också en förtätning med fler byggnader och hårdgjorda ytor. Samtidigt minskar då andelen grönytor med goda infiltrationsmöjligheter. Dagvattennäten är på flera ställen otillräckliga för att ta emot utökade mängder vatten. Intresset för olika fördröjningslösningar har därför ökat. Här är ett exempel från Norrköping.

Ett nytt bostadsområde, vid Idrottsparken, växer fram i centrala Norrköping. Flerfamiljsboenden och äldreboende byggs på ett tidigare grönområde omfattande 1,5 hektar. Detaljplanen och en översiktlig dagvattenutredning färdigställdes under år 2011. Det kommunala vattenförsörjningsbolaget, Norrköping Vatten och Avfall, kopplades först in år 2013 för att lösa dagvattenhanteringen i området.

Kompensation av förlorad grönyta

Området omvandlades från grönytor till gator, bostadshus och garage i markplan med en överbyggd gård. Exploateringen innebar en förlust av infiltrationsmöjligheter för dagvatten och bolagets uppdrag var därför att utforma en kompensationslösning för de grönytor som tagits bort.

Lösningen fick inte innebära en ytterligare belastning av de redan hårt belastade näten i omgivningen och ingen yta ovan jord fanns tillgänglig. Valet blev att bygga fördröjningsmagasin under markytan. Magasinet bedömdes behöva ta emot 470 m³ regnvatten. Dimensioneringen utgick från ett regn med 20 års återkomsttid med ett påslag på 25 %, som kompensation för ökad nederbörd i framtida klimat.

Kassettmagasin och rörmagasin

Plankarta över kvartersmark Idrottsparken Norrköping
Plankarta över kvartersmark. Kassettmagasin är nedgrävda inom det gröna området och rörmagasin är placerade under gång- och cykelvägen längs med Albrektsvägen.

Området under gårdsparkeringen användes för installation av kassettmagasin och en lokalgata användes för rörmagasin. Lösningen med fördröjningsmagasin ansågs vara en yteffektiv lösning som passade platsens behov. 

Kassettmagasinen byggs upp av flera mindre moduler liknande plastbackar och magasinens storlek har anpassats till det tillgängliga området. Regnvatten samlas in från gatubrunnar från vägen och från området omkring husen via vanliga ledningar. Vid korta, normala regn sker ingen fördröjning utan det sker när ledningarna är fyllda och därmed dämda.

En plan för drift och underhåll är framtagen och de driftsansvariga fanns representerade under planeringsfasen.

Kostnader

Material- och arbetskostnader för rörmagasinen uppgick till 2.5 miljoner kronor och motsvarande för kassettmagasinen var cirka 1,5 miljoner kronor.

Finansiering

Projektet ingick i bolagets ordinarie verksamhet, som bekostas av VA-kollektivet, och har inte påverkat dagvattentaxan. Byggherrens markavtal var klart då projektet startade, vilket innebar att kostnaden låg helt på Norrköping Vatten och Avfall.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.