Utjämningsmagasin - kostnad och nytta

Risken för översvämningar i samband med skyfall är stor på flera platser i Växjö. Kommunen har därför anlagt så kallade utjämningsmagasin för att tillfälligt lagra vatten som inte kan tas om hand av befintliga ledningssystem. Fotbollsmagasinet används normalt som fotbollsplan och hade en beräknad anläggningskostnad på en dryg miljon kronor. Nyttorna bedöms som stora för ett tiotal bostadshus, men tillför också en rad andra mervärden.

Växjö kommun har identifierat tekniska försörjningssystem och infrastruktur som särskilt sårbara inför klimatförändringar, på grund av ökade dagvattenmängder i samband med skyfall. Eftersom stora delar av det befintliga ledningsnätet i Växjö är underdimensionerat är risken för översvämningar i samband med skyfall påtaglig på flera platser. Kommunen har anlagt ett åttiotal utjämningsmagasin med olika utformning på flera platser i kommunen, för att dämpa flödestoppar i samband med att stora mängder dagvatten forsar fram över hårdgjorda ytor.

Ett av utjämningsmagasinen fungerar även som fotbollsplan och kallas därför Fotbollsmagasinet. Magasinet avlastar det befintliga VA-nätet i ett villaområde med återkommande problem med källaröversvämningar.

Utjämningsmagasin i form av en fotbollsplan.
Utjämningsmagasin i form av en fotbollsplan. Foto Malin Engström

Kostnader

Anläggning av fotbollsmagasinet uppskattas ha kostat cirka 1,2 miljoner kronor (2002). I den summan ingår kostnader för arbete och material för att anlägga själva magasinet. Förutom anläggningskostnaden på cirka 1,2 miljoner kronor tillkommer kostnader för planering (cirka 100 000 kronor), projektering, drift och underhåll (cirka 10 000 kronor per år), kostnader för att förbättra ledningsnätet samt estetiska tillägg, i form av stenmurar.

Finansiering

Fotbollsmagasinet och ledningarna bekostades av kommunens tekniska förvaltning/VA-avdelningen. Fördelningen av kostnaderna för Fotbollsmagasinet har varit föremål för diskussion då VA-avdelningen bekostar mer än utjämningsmagasinets funktion, som till exempel estetiska mervärden.

Samhälls– och miljökostnad

På en generell nivå uppstår ofta konflikter gällande grönytors funktion. Grönytor ses som värdefulla både för hantering av dagvatten och rekreation samt för att förtäta staden. Detta kan medföra målkonflikter och spänningar mellan olika grupper. I exemplet Fotbollsmagasinet var medborgare oroliga för att mängden mygg skulle komma att öka. Oron minskades genom information och dialog. Det har också diskuterats vem som skulle bekosta stenmurarna som skapar ett mer estetiskt tilltalande landskap.

Erfarenheterna från Fotbollsmagasinet visar att kommunikation och dialog på ett tidigt stadium kan minska risken för konflikter mellan olika grupper senare. Särskilt behövdes en dialog med de boende både före och under arbetet och ett tätt samarbete mellan planeringsavdelningen och VA-avdelningen. Detta kan minska oro och missnöje samt bidra till utformningen av enklare, billigare och mer mångfunktionella helhetslösningar.

Samhälls– och miljönytta

Den främsta nyttan med fotbollsmagasinet är minskad fysisk skada på byggnader i närliggande område. Boverkets uppskattning av skadekostnader för en genomsnittlig vattenskada i villor i Sverige är 40 000 kronor. Då ett tiotal bostadshus berörs av åtgärden skulle nyttan för åtgärden kunna beräknas till 400 000 kronor för varje utebliven översvämning. Andra nyttor är kopplade till minskad fysisk skada på teknisk infrastruktur.

Det finns även andra nyttor än att minska antalet källaröversvämningar. Växjö försöker planera för mångfunktionella ytor. Mångfunktionella grönområden fyller flera syften, en yta kan till exempel vara utjämningsmagasin, en amfiteater och samtidigt bestå av planteringar eller en parkbänk. Nyttan i form av olika tillskott till stadsmiljön anses då överstiga kostnaden för till exempel planteringar eller parkbänkar. En annan nytta är att dagvattnet görs synligt för de boende. En mer dynamisk vattennivå kan upplevas som ett estetiskt inslag i stadsmiljön. Öppen dagvattenhantering kan också ha pedagogiska fördelar då nedsmutsningen av vattendragen blir mer synlig.

Fotbollsmagasinet har också skapat andra nyttor än minskad risk för källaröversvämningar. Efter kommunikation och dialog med boende i området utformades utjämningsmagasinet som en fotbollsplan. Förutom en yta för spontanidrott har utformningen av fotbollsmagasinet skapat delaktighet.

Lärdomar och rekommendationer

  • Kostnader för att anlägga ett utjämningsmagasin kan variera beroende på markens förutsättningar. Ta reda på följande:

- Typ av grund (berg eller jord).

- Vad är det för typ av mark? Är den förorenad?

- Vilket djup ska magasinet ska ligga på? Hur mycket jord behöver schaktas bort?

- Vilket material ska magasinet byggas i (plast/betong/rör)?

- Försök att planera för självfall, så blir hanteringen mindre resurskrävande.

  • Kommunikation och dialog på ett tidigt stadium kan minska risken för konflikter mellan olika grupper senare.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.