Fördröjningsmagasin för dagvatten i Norrköping, fördjupning

Klimatförändringen väntas, i Sverige, leda till ökade mängder dagvatten att hantera i stadsmiljö. I många städer sker också en förtätning med fler byggnader och hårdgjorda ytor. Samtidigt minskar då andelen grönytor med goda infiltrationsmöjligheter. Dagvattennäten är på flera ställen otillräckliga för att ta emot utökade mängder vatten. Intresset för olika fördröjningslösningar har därför ökat. Här är ett exempel från Norrköping.

Ett nytt bostadsområde, vid Idrottsparken, växer fram i centrala Norrköping. Flerfamiljsboenden och ett äldreboende byggs på ett grönområde (1.5 ha) som tidigare var en fotbollsplan och ett mindre skogsparti. Detaljplanen samt en översiktlig dagvattenutredning färdigställdes under 2011 och det kommunala vattenförsörjningsbolaget, Norrköping Vatten och Avfall, var då inte inkluderade i planeringsprocessen. Bolaget kopplades in under 2013 för att lösa dagvattenhanteringen i området. Processen som följde förväntades att gå fort och uppgiften var att leverera en lösning för att lagra dagvatten under mark i en tät bostadsmiljö.

Dagvattenlösning i tätt exploaterat område

Under 2011 drabbades Norrköping av ett kraftigt regn och 800 kunder fick översvämmade källare. Händelsen påvisade att stadens dagvattennät inte är dimensionerade för att omhänderta skyfall i den omfattningen.

För det aktuella området omvandlades grönytor till hårdgjorda ytor; gator, bostadshus och garage i markplan med en överbyggd gård. Det innebar en förlust av infiltrationsmöjligheter för dagvatten. Områdets utformning var redan klarlagd när Norrköping Vatten och Avfall kom in i processen. Bolagets uppgift blev därför att hitta en lösning som kompenserade förlusten av grönytor. Det saknades ytor ovan mark att använda och lösningen fick inte heller innebära ytterligare belastning av de redan hårt belastade näten i omgivningen. De valde därför att bygga fördröjningsmagasin under parkeringsplatser och en lokalgata.

Kompensation av förlorad grönyta

För att kompensera för infiltrationsmöjligheten i de tidigare grönytorna krävdes stora fördröjningsvolymer. Dimensioneringen utgick ifrån att klara ett regn med 20-års återkomsttid. För att ta höjd för ökad nederbörd i framtida klimat gjordes ett påslag med 25 %. Bedömningen blev att systemet skulle kunna hantera 470 kubikmeter regnvatten.

Fördröjningslösning under mark

Norrköping Vatten och Avfall arbetar i tätt samarbete med projektörer och utförare istället för att ha egna projektörer eller rörläggare. Det är en modell som kallas partnering, och innebär att alla aktörer diskuterar lösningar i ett tidigt skede i en projektgrupp. I detta fall presenterade projektören lösningen med fördröjningsmagasin under mark. Deras entreprenörer hade redan erfarenhet av att montera sådana magasin, och det var en yteffektiv lösning som passade platsens behov.

Kassettmagasin och rörmagasin

Lösningen utarbetades inom projektgruppen och resulterade i sju stycken kassettmagasin i plast samt två, 140 meter långa, parallella rörmagasin. Kassettmagasinen byggs upp av flera mindre moduler liknande plastbackar och magasinens storlek har anpassats till det tillgängliga området. För att förhindra intrång av sand och grus är de nedgrävda med fiberduk omkring. Kassetterna ger en optimal användning av ytan eftersom det är möjligt att ha trafiklast på dem, samtidigt som de är placerade nära markytan. Magasinen har en upptagningsförmåga på 96 % och viss infiltration kan ske till underliggande mark. Täta rörmagasin valdes för övriga ytor för att undvika läckage till boendegaragen.

Plankarta över kvartersmark Idrottsparken Norrköping
Plankarta över kvartersmark. Kassettmagasin är nedgrävda inom det gröna området och rörmagasin är placerade under gång- och cykelvägen längs med Albrektsvägen.

Funktion och underhåll

Regnvatten samlas in från gatubrunnar från vägen och från området omkring husen via vanliga ledningar. Vid korta, normala regn sker ingen fördröjning utan det sker när ledningarna är fyllda och därmed dämda. Slam och grus förhindras att tränga in i magasinen genom en rensbrunn med dubbla vattenlås och extra stort slamfång. Det grus eller övriga partiklar som når magasinet antas sedimenteras i magasinets mittersta kanal.

Kasettmagasin grävs ner
Kassettmagasinen liknar plastbackar. Två moduler placeras i höjdled och varierar i storlek beroende på tillgänglig yta. Magasinen är byggda med tre ingångar.

En plan för drift och underhåll är framtagen och det finns möjlighet till reparation via grävning. De driftansvariga fanns representerade redan under planeringsfasen så deras kunskap och önskemål tillvaratogs under hela projektet. Inspektionen sker på samma sätt som för stadens andra ledningar. Ur underhållssynpunkt ska det vara möjligt att filma genom öppningarna och därför har brunnarna vardera tre stycken ingångar till magasinen. Det finns även rensbrunnar och tillsynsbrunnar vid utloppet för att möjliggöra slamsugning.

Rörmagasin grävs ner
Två parallella rörmagasin (140 m långa och med diameter 1,2 m) placerades under gång- och cykelvägen längs med Albrektsvägen.

Magasinen kopplas på vartefter husen färdigställs inom området. Till att börja med töms och spolas brunnar med sandfång två gånger per år. Därefter utvärderas hur mycket slam som hamnat i brunnarna. Förhoppningen är att kunna minska tömningen till en gång per år.

Nybyggda hus vid en väg
De nya husen med gång- och cykelvägen längs med Albrektsvägen.

Dag- och spillvatten separeras

I samband med planeringen av fördröjningsmagasinen startades en utredning kring hur näten kunde avlastas ytterligare i anknytning till området. I omgivningen fanns ett kombinerat nät med dag- och spillvatten. Det separerades för att minska mängden regnvatten som går till reningsverket. Dagvattennätet omkopplades på två ställen och dagvattnet leds nu ut till ett nytt utlopp i Motala ström.

Kostnader

Den totala kostnaden för dagvattenhanteringen inom projektet förväntas motsvara cirka 4 miljoner kronor. Material- och arbetskostnader för rörmagasinen uppgick till 2.5 miljoner och motsvarande del gällande kassettmagasinen uppgick till cirka 1,5 miljoner kronor.

Projektering och entreprenörernas förberedelse inför byggnationen skedde parallellt i och med den tidspress som rådde. Det, i kombination med den marksanering som genomfördes, bidrog till att projektets totalkostnad blev högre än vanligtvis.

Fler detaljer kring kostnader besvaras av projektledaren Emma Sälg.

Finansiering

Projektet ingick i bolagets ordinarie verksamhet som bekostas av VA-kollektivet och har inte inneburit en ändrad dagvattentaxa för brukaren. Byggherrens markavtal var klart då projektet startade. Det innebar att kostnaden låg helt på Norrköping Vatten och Avfall.

Utvärdering och framtiden

När städer blir allt tätare bebyggda kan dagvattenlösningar under mark förväntas att bli vanligare. Kassettmagasin bedömdes för den aktuella platsen, med liten yta att tillgå, vara den rimligaste lösningen.

Om Norrköping Vatten och Avfall varit involverade i detaljplaneprocessen hade de föreslagit en öppen dagvattenlösning, såsom en damm eller liknande. Sedan projektet startade har samverkansarbetet mellan kommunen och vattenförsörjningsbolaget utvecklats när det gäller planering av nät- och dagvattenlösningar. Samverkan sker nu redan från början av detaljplanearbetet då dagvattenutredningar görs. Bolaget föredrar öppna dagvattenlösningar som får ta yta i anspråk, vilket även underlättar möjliga lösningar för att rena dagvatten. Reningen av dagvatten blir alltmer aktuell och det kräver lösningar vid markytan. 

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.