Dagvattenlösningar i Växjö

Växjö kommun har länge arbetat med översvämningar och dagvattenfrågor. Vid kraftiga regn klarar inte ledningsnätet av att ta hand om regnmängderna. Volymerna behöver fördröjas och detta görs bland annat under en parkeringsyta och på en fotbollsplan.

Staden sluttar söderut vilket betyder att mycket av det vatten som faller ner i Växjö rinner söderut och hamnar till slut i de omgivande sjöarna. I Växjö har man under lång tid tagit ett helhetsgrepp kring dagvatten- och översvämningsproblematiken. Man vill undvika stillastående vatten på hårda ytor så att det inte leder till översvämningar i hus och källare. För att avlasta ledningsnätet har ett antal utjämningsmagasin byggts både ovan och under mark.  Utjämningsmagasin är tillfälliga uppehållsstationer för dagvatten.

Utjämningsmagasinen och dess funktion

Betongmagasinet

I de centrala delarna av Växjö finns innestängda lågstråk där vattnet ytledes inte kan rinna vidare och som ofta översvämmas vid kraftiga regn. För att lösa problematiken i det utsatta området byggdes ett betongmagasin under en parkeringsyta. Betongmagasinet har som uppgift att avlasta dagvattenledningarna. När vattnet runnit bort från ledningarna töms magasinet via en backventil och fortsätter vidare i ledningsnätet.

Byggande av betongmagasin som skall fungera som ett utjämningsmagasin för dagvatten.
Byggandet av betongmagasinet. Foto Malin Engström

Fotbollsmagasinet

En fotbollsplan agerar som utjämningsmagasin i ett bostadsområde där det var problem med översvämningar. Allt dagvatten som går i ledningarna i området rinner längs fotbollsplanen. Vid höga flöden i dagvattensystemet tvingas vattnet upp på planen för att sedan sjunka tillbaka när ledningssystemet kan ta emot mer vatten.

Finansiering

Växjö kommun stod för kostnaderna för båda utjämningsmagasinen. Betongmagasinet kostade cirka 1 350 000 kronor och hade en arbetskostnad på ungefär 1 200 000 kronor. För fotbollsmagasinet blev det en kostnad på cirka 1 200 000 kronor exklusive fotbollsmålen och stenmurarna.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.