Återställning av vattendrag i Norrland ökar motståndskraften

De naturliga livsmiljöerna i många vattendrag har försvunnit till följd av att de rensas och att dammar anläggs. Återställning av vattendrag till sin naturliga bäckmiljö minskar bland annat risken för översvämning och gynnar den biologiska mångfalden.

Människan har genom historien använt sig av vattendrag för transport, fiske och vattenkraft. Större förändringar som man gjort på senare tid, till exempel ombyggnad av vattendrag för flottning och utbyggnaden av vattenkraften har påverkat vattendragen och naturliga livsmiljöer har försvunnit.

Klimatförändringar

Klimatförändringar bidrar till att Sverige delvis kommer att bli varmare och blötare. Ett varmare klimat innebär mer nederbörd vilket ökar risken för översvämningar från sjöar och vattendrag. Rensade vattendrag medför att naturliga översvämningsområden försvunnit och vattnets hastighet ökar.

Ombyggda, rätade vattendrag gör att vattenhastigheter blir högre vilket ökar trycket på många vägtrummor samtidigt som näring snabbare forslas ut i Östersjön. I Sverige finns i genomsnitt en vägkorsning per varannan kilometer av ett vattendrag vilket innebär att felkonstruerade vägtrummor utgör en ökad risk för att vägnätet skall ta skada av översvämningar.

Åtgärdat vandringshinder, trumma med större dimension.
Tidigare vandringshinder är åtgärdat med hjälp av en större valvbåge och med naturlig botten. Foto Länsstyrelsen Västerbotten

Projektet Remibar

Projektet Remibar (2011-2016) syftar till att åtgärda felkonstruerade vägtrummor och dammar i Norrbottens och Västerbottens län. Det gör det möjligt för fisk och andra arter att kunna vandra och nyttja tidigare avstängda livsmiljöer. Projektet bidrar också till att förhindra att vägnätet tar skada av översvämningar, då de nya vägpassagerna med sin större dimension bättre leder höga vattenflöden. Detta är en typ av ekosystembaserad klimatanpassning.

Resultat

Totalt åtgärdades 304 vandringshinder i 5 avrinningsområden. Resultatet blev att avrinningsområden nu är fria på ungefär 1 700 km på en area 67 km2. Det minskar risken för skador på vägnätet till följd av översvämning samtidigt som det gynnar vatten- och land levande växter och djur. Dessa åtgärder utfördes i Ängesån, Råneälven, Varjisån, Sävarån och Lögdeälven. Restaureringen gjordes både maskinellt och manuellt. Se film: ReMiBar - fria vandringsvägar i vattendrag.

Finansiering

Projektet finansierades av EU-kommissionen genom Life-programmet. Remibar (2011-2016) hade en budget på 80 miljoner kronor, EU finansierade hälften och andra hälften av Svenska myndigheter, där Havs- och Vattenmyndigheten samt Trafikverket var de största finansiärerna.

Utvärdering och framtidsvisioner

Totalt har ytterligare 3691 vandringshinder inventerats (2018) som behöver åtgärdas i Norrbotten och Västerbotten.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.