Skydd och skötsel av natur i ett förändrat klimat

Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för att klimatanpassa skydd och skötsel av naturområden. En mall med förslag på klimatanpassade åtgärder vid skötsel av naturreservat har tagits fram. Länets salta strandängar har analyserats i relation till stigande havsnivå och behovet av att möjliggöra förflyttningar inåt land. Länsstyrelsen informerar också om invasiva arter och håller kurser om hur skyddsvärda träd kan begränsa klimatpåverkan.

Grön infrastruktur i skyddade områden

Inom projektet ”Skyddad natur i ett förändrat klimat” analyserades de skyddade naturområdenas geografiska fördelning. Förslag på åtgärder togs fram för att uppnå ett mer sammanhängande system av olika naturtyper. En fungerande grön infrastruktur möjliggör för olika artgrupper att kunna förflytta sig i landskapet vid ett förändrat klimat.

Hotade strandängar

Strandängarna längs Bohusläns kust är en biologiskt sett mycket viktig miljö med hotade växter och djur. En analys visade att en höjning av havsnivån med 1 meter leder till att 85 % av de salta strandängarna ligger under vatten. Strandängarna kan förflytta sig inåt land, men det kräver en aktiv landskapsplanering i god samverkan.

Klimatanpassning av skötselplaner

Varje naturreservat i länet har skötselplaner med prioriterade åtgärder. I ett klimat som förändras behöver skötselåtgärderna revideras. Länsstyrelsen har tagit fram en modell för klimatanpassade skötselplaner. Femton tänkbara klimatförändringsproblem identifierades med förslag till åtgärder. En checklista ingår nu i mallen för skötselplaner. Den används både vid framtagande av nya och vid revidering av gamla skötselplaner.

Så genomfördes projektet

Projektet pågick 2012 – 2014 och finansierades via Länsstyrelsens budget för klimatanpassning. Den totala kostnaden för projektet uppgick till 1.2 miljoner kronor.

Fortsatt arbete

Länsstyrelsen genomför kurser om skötsel och förvaltning av träd, som ska öka insikten om hur träd kan begränsa klimatpåverkan och samtidigt stärka den biologiska mångfalden.

Flera invasiva arter ökar i utbredning till följd av ett varmare och blötare klimat. Länsstyrelsen informerar om spridningsförmåga och hur man kan bekämpa dem.