Om luftmiljöforskning på SMHI

På enheten för luftmiljö vid forskningsavdelningen på SMHI bedrivs arbete i syfte att stödja samhället, myndigheter och beslutsfattare med forskning och utveckling inom luftmiljöområdet.

Trafik vid motorväg
Vägtrafiken är en av huvudkällorna till luftföroreningar i Sverige.

Ren luft är en förutsättning för att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte ska skadas. Ökad kunskap om de fysikaliska och kemiska processer som påverkar spridningen av luftföroreningar är därför en viktig komponent i förståelsen av dagens och framtidens luftkvalitet.

Syftet med forskningen som bedrivs på SMHI inom luftmiljö är att stödja samhället och andra myndigheter med forskning och utveckling för att bättre kunna beräkna och analysera luftkvaliteten samt bedöma dess konsekvenser.

Frågeställningar kring luftmiljö

Det finns ett brett spektrum av frågeställningar kring luftmiljö relaterade till utsläpp av antropogena (av människan skapade) och naturliga ämnen. Frågeställningarna berör olika konsekvenser, såsom hälso- och kostnadseffekter, klimatförändringar, försurning och övergödning. Luftmiljörelaterade frågeställningar kan exempelvis vara:

  • Vilka processer bestämmer spridningen av luftföroreningar?
  • Hur ser vår luftmiljö ut idag och i framtiden?
  • Varifrån kommer luftföroreningarna?
  • Vilken utsläppskälla står för det dominerande bidraget?
  • Vad får halterna av luftföroreningar för konsekvenser vad gäller miljö, hälsa och kostnader?
  • Vad blir konsekvenserna av en viss åtgärd, till exempel utsläppsminskning till följd av minskad trafik?
  • Hur påverkar luftföroreningar klimatet och vice versa?

Luftmiljö är ett prioriterat ämne på EUs agenda och som skydd för miljön och människors hälsa har EU-länderna enats om så kallade miljökvalitetsnormer, vilka reglerar halterna av luftföroreningar i utomhusluften. Efterfrågan är stor på verktyg för att kontrollera luftkvaliteten i utomhusluften, samt att utvärdera konsekvenserna av framtida utsläpps- och klimatscenarier.

Hur bedrivs vår forskning?

Genom utveckling av avancerade beräkningsmodeller skapar vi verktyg som är användbara och viktiga komponenter i förståelsen av de fysikaliska och kemiska processer som påverkar vår luftmiljö. 
 
Vår forskning handlar i huvudsak om modellering och dataanalys av atmosfärisk transport, utsläpp, kemisk- och fysisk omvandling samt deposition (nedfall) av luftföroreningsämnen. Beräkningar görs på olika geografiska skalor, från studier på lokal skala för enskilda gaturum till studier över hela kontinenter. Till vårt förfogande har vi en verktygslåda med olika modeller anpassade för de skalor som berörs.

Arbetet innebär deltagande i både nationella och internationella projekt. Luftmiljöenheten deltar aktivt i EUs ramprogram och nätverk för forskning, men har också engagemang i andra delar av världen, exempelvis Asien och Sydamerika.

Målsättningen är att vår tillämpade forskning ska vara till stor samhällsnytta genom att bidra till ökade kunskaper om dagens och framtidens luftkvalitet, ge säkrare klimatscenarier och vara ett underlag för tillförlitligare beslut. I slutändan resulterar detta i ökad hälsa och välstånd samt en bättre miljö.