Klimatövervakning och forskning med fjärranalys

Forskningsområdet fokuserar kring fjärranalys, framför allt satellitdata, för att studera processer i atmosfären samt utvärdera och förbättra modeller för att skapa en bättre förståelse av klimat och klimatförändring. 

SMHI har i uppdrag att ge allmänheten väder- och klimatinformation och att bidra till en hållbar utveckling. Att observera det regionala och globala klimatsystemet och samspelet mellan dess komponenter är nödvändigt, men mycket utmanande. I detta sammanhang har fjärranalysen en viktig roll att spela.

Olika rymd- och markbaserade fjärranalysplattformar bidrar till att öka vår kunskap om klimatsystemet. Informationsinnehållet från olika satellitsensorer har dock ökat exponentiellt under de senaste årtiondena. Fjärranalysprodukterna är ofta tvärvetenskapliga i sin natur och har därför potential att erbjuda lösningar som sträcker sig över olika discipliner. Samhällsnytta skapas när fjärranalysprodukterna används för klimatövervakning, utvärdering och förbättring av underliggande numeriska modeller och studier av relevanta processer, så att vi inte bara får en bättre förståelse för det tidigare klimatet, utan också förbättrar prognoser av framtidens klimatförändringar.

Forskningsområdet ska bidra till:

  • Övervakning av nödvändiga atmosfäriska klimatvariabler (moln, fuktighet och temperatur) med hjälp av satelliter, inklusive förberedelse av molndata från satelliter och utveckling av verktyg som behövs för att stödja pågående projekt, samt övervakning av extrema händelser i Arktis.
  • Studier av processer genom att använda både rymd- och markbaserade fjärranalysdata som är relevanta antingen för bättre förståelse av klimatsystemet eller för att förbättra parametriseringarna, som till exempel molnens och strålningens roll i klimatförändringen, aerosoler i klimatsystemet, luftföroreningar och deras kopplingar till meteorologi, agrometeorologi.
  • Modellutvärdering och förbättringar med hjälp av satelliter, inklusive arbete relaterat till att förbättra klimatmodeller, särskilt i samarbete med Rossby Centre (till exempel satellitmolndatasimulatorer, utvärdering och förbättring av moln- och aerosolparameteriseringar).