SMHIs klimatforskning lyfts fram av Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen lyfter fram SMHIs forskningsbidrag till den naturvetenskapliga grunden för IPCC:s rapporter. Kommissionen har publicerat en översikt över ett tjugotal EU-finansierade forskningsprojekt vars resultat bidragit till IPCC:s arbetsgrupp I rapport. SMHIs klimatforskningsenhet har medverkat i 8 av de totalt 22 projekt som kommissionen lyfter.

Europeiska unionen är en av de viktigaste finansiärerna av den klimatforskning som ligger till grund för FN:s klimatpanel IPCC:s rapporter. Kunskapssammanställningen som finns i rapporterna bidrar till att förbättra effektiviteten i både nationell och internationell klimatpolitik och till att bygga förståelse kring klimatproblemet och klimatanpassning. I en ny broschyr som kommissionen som publicerat lyfter de fram de EU-finansierade projektens bidrag till IPCC:s arbetsgrupp I rapport, del av sjätte syntesrapport (AR6), där aktuell kunskap om klimatet finns sammanställd.

Broschyren går igenom projekt som finansierats av Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation - och som alla bidragit med kunskapsunderlag för Parisavtalets implementering. Rossby Centre, SMHIs forskningsgrupp inom klimatmodellering, har medverkat i 8 av de projekt som lyfts fram av Europeiska kommissionen.

Forskningsprojekt ger viktig och användbar kunskap

På SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre är vi 27 forskare från 12 olika länder som forskar för att öka kunskapen om hur klimatet förändras. Det är roligt att se både att vårt arbete lyfts fram på det här sättet och att det har bidragit till en viktig internationell rapport och därigenom ökat den praktiska användbarhet av kunskapen för beslutsfattare och olika andra intressenter, säger Erik Kjellström SMHIs professor i klimatologi, och fortsätter:
EU-projekten fyller en viktig funktion i det att de främjar internationellt samarbete. Det skulle vara svårt för oss att utveckla klimatmodeller och ta fram relevant information för samhällets omställning utan den typen av internationella stora projekt, säger Erik Kjellström.

I de projekt som EU har uppmärksammat har Rossby Centre i samarbete med en rad internationella forskargrupper bidragit till:

- en ökad förståelse av den globala och regionala klimatförändringen och bakomliggande processer som påverkar förändringen;

- utveckling av avancerade klimatmodeller, beräkningsmodeller som är avgörande för att kunna studera klimatet;

- beräkning av hur klimatet kan förändras utifrån antaganden om samhällets utveckling och utsläpp av växthusgaser;

- att ta fram information om klimatförändringar och data som behövs som underlag för att anpassa det svenska och internationella samhället till de pågående klimatförändringarna.

De forskningsprojekt som SMHIs forskningsgrupp medverkat i som lyfts i EU-kommissionens aktuella sammanställning är:

Forskningsarbetet kring utveckling och användning av klimatmodeller fortsätter på SMHIs Rossby Centre. I dagarna har ett nytt femårigt EU-projekt, OptimESM, just startat. Detta projekt leds av SMHI.