Medvind nr 1, 2024

Typ: Övrigt
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Årets första Medvind är här! Som alltid serverar vi en blandning av artiklar om ämnen inom SMHIs kunskapsområden. Du kan till exempel läsa om den nya webbtjänst som ger tillgång till unika nationella luftkvalitetsdata. Tjänsten visualiserar modellberäknade halter av några av de luftföroreningar som människor exponeras för i vardagen. Det kan bli ett viktigt verktyg i det nationella luftvårdsarbetet och även ge stöd i det lokala arbetet i landets kommuner.

Mer om luften: i ett forskningsprojekt har aerosolpartiklars påverkan på klimatet studerats. Aerosolpartiklar påverkar strålningsbalansen i atmosfären, vilket historiskt dämpat den globala uppvärmningen. Men vad händer om luftkvaliteten förbättras?

Vi berättar också om vad det stora inflöde av salt- och syrerikt vatten som skedde i december 2023 betyder för Östersjön.

Du kan också läsa om ett initiativ där dykare uppmuntras att samla in data från haven, en stor möjlighet att engagera medborgare i havsmiljöforskning.

SMHI arbetar med många olika former av beslutsunderlag. Ett exempel är simuleringsverktyget YtSim som kan användas för att planera våtmarker. Verktyget finns fritt tillgängligt på smhi.se.

Tippningspunkter är faktorer som inom klimatforskningen definieras som en förändring i jordsystemet som leder till ett systemskifte i klimatsystemet. De mest känsliga systemen är sannolikt inlandsisarna på Grönland och delar av Västantarktis, tropiska korallrev och nordliga permafrostområden. Nu deltar forskare vid SMHI i ett projekt som ska förbättra förståelsen för tippningspunkter, och hur de påverkar både ekosystem och samhällen.

Och så ber vi alla läsare av Medvind att tycka till om nyhetsbrevet, genom att svara på en digital enkät