Östersjökoden för havsis

Östersjökoden används för att kortfattat kunna beskriva isförhållandena i farleder, hamnområden och för sjöfarten viktiga passager. Uppdatering/publicering av gällande iskoder sker dagligen.

Avsikten med Östersjökoden är att den som tillägg till iskartor och klartextrapporter ska informera sjöfarten om isförhållandena mer i detalj. Koden är framtagen i samarbete mellan länderna kring Östersjön, så att alla istjänster rapporterar enligt samma kriterier.

Iskoder enligt östersjökoden

Östersjökoden är uppbyggd av fyra siffror enligt formeln AB SB TB KB.

AB - Iskoncentration och hur isen är ordnad

0 - Isfritt
1 - Öppet vatten – iskoncentration < 1/10.
2 - Mycket spridd drivis – koncentration 1/10 - <4/10.
3 - Spridd drivis - koncentration 4/10 – 6/10.
4 - Tät drivis - koncentration 7/10 – 8/10.
5 - Mycket tät drivis – koncentration 9/10 – 9+/10. *
6 - Kompakt eller sammanfrusen drivis – koncentration. 10/10.
7 - Fast is med drivis utanför.
8 - Fast is.
9 - Råk i mycket tät kompakt drivis eller längs fastiskanten.
/ - Omöjligt att rapportera.

* 9+/10 betyder 10/10:s iskoncentration med sprickor
eller mindre öppningar.

SB - Istjocklek

0 - Nyis eller mörk tunn is (< 5 cm tjock).
1 - Ljus tunn is (5-10 cm) eller isskorpa.
2 - Medeltjock is (10-15 cm).
3 - Tjock is (15-30 cm).
4 - Grov is, första stadiet (30-50 cm).
5 - Grov is, andra stadiet (50-70 cm).
6 - Mycket grov is (70-120 cm).
7 - Is huvudsakligen tunnare än 15 cm med en del grövre is.
8 - Huvudsakligen 15-30 cm tjock is med en del is grövre än 30 cm.
9 - Huvudsakligen grövre is än 30 cm med en del tunnare is.
/ - Ingen information eller omöjligt att rapportera.

TB - Topografi eller form av is

0 - Tallriksis, mycket små isflak, krossis < 20 m.
1 - Små isflak – 20-100 m.
2 - Medelstora isflak – 100-500 m.
3 - Stora isflak – 500-2000 m.
4 - Vidsträckta isflak - < 2000 m – eller jämn is.
5 - Hopskjuten is.
6 - Sammanpackad snö- eller issörja – eller sammanpackad krossis – stampisvall.
7 - Upptornad is eller is med vallar.
8 - Smälthål eller vattensamlingar på isen.
9 - Rutten eller porös is.
/ - Ingen information eller omöjligt att rapportera.

KB - Seglationsförhållanden

0 - Sjöfarten obehindrad.
1 - Sjöfarten besvärlig/riskabel för träfartyg utan isskydd.
2 - Sjöfarten besvärlig för icke isförstärkta eller maskinsvaga fartyg av järn/stål. Sjöfart inte lämplig för träfartyg även med isskydd.
3 - Utan isbrytarhjälp är sjöfart möjlig endast för maskinstarka fartyg med stark konstruktion.
4 - Sjöfarten pågår i råk/bruten isränna utan assistans av isbrytare.
5 - Isbrytarassistans kan endast ges till fartyg lämpade för gång i is och av särskild storlek.
6 - Isbrytarassistans kan endast ges till fartyg med särskild isklass och särskild storlek.