Skillnader mellan havsisen i Arktis och Antarktis

Havsis finns i både Arktis och runt Antarktis. Men med olika förutsättningar.

Det finns flera skillnader mellan havsisen runt Antarktis och havsisen i Arktis vilket NSIDC tar upp på sin hemsida. De viktigaste skillnaderna är följande:

  • Geografi – Antarktis är en isolerad kontinent omgiven av en på sina håll flera kilometer tjock inlandsis medan Arktis är ett istäckt hav som till stor del omges av landområden.
  • Tjockleken – havsisen i Arktis kan på sina håll vara 4-5 m tjock, främst kring området strax norr om Grönland samt i övrigt allmänt 2-3 m tjock. Runt Antarktis där havsisen ofta smälter undan under sommarmånaderna december-februari hinner den generellt inte bli lika tjock som havsisen i Arktis. Den genomsnittliga havsistjockleken runt Antarktis är 1-2 m.
Antarktis vs Arktis
Figur 1: Genomsnittligt minimum och maximum av havsisen i Arktis (övre delen) och Antarktis (undre delen) för månaderna mars och september för perioden 1981-2010. Här syns tydligt hur havsisen kring Antarktis till stor del smält bort i februari/mars då det årliga minimumet inträffar där. Källa: National Snow and Ice Data Center. Förstora Bild
  • De geografiska skillnaderna som nämnts medför även att havsisen kring Antarktis är mer rörlig jämfört med Arktis då den antarktiska havsisen ligger i direkt anslutning till västvindsbältet. Havsisen runt Antarktis rör sig ut mot varmare vatten utan något som hindrar den. Detta är inte fallet i Arktis på samma sätt.
  • Från figur 1 ovan framgår att den maximala havsisutbredningen i Antarktis uppvisar en hög grad av symmetri medan den i Arktis varierar betydligt. Detta beror på vindens och havsströmmarnas mönster. Runt Antarktis rör sig vinden och havsströmmarna obönhörligt runt kontinenten vilket mer eller mindre isolerar Antarktis från varmare vatten längre norrut.

Medan tiden för havsisutbredningens maximum runt Antarktis (september) uppvisar en svagt uppåtgående trend med liten årlig variabilitet syns istället en nedåtgående trend i Arktis (mars) som dessutom är något större jämfört med uppgången på Antarktis. Jämförs däremot minimumen med varandra är skillnaderna mycket tydligare. Medan Antarktis (februari) uppvisar stora variationer från år till år är nedgången i Arktis (september) mycket större och snabbare (figur 2).

 

Antarktis vs Arktis max och min
Figur 2: Graferna på övre raden visar havsisutbredningens avvikelse i procent från medelvärdet 1981-2010 vid tiden för minimal havsisutbredning i Antarktis (februari) och Arktis (september). Undre raden visar motsvarande avvikelse vid tiden för maximal havsisutbredning i Antarktis (september) och Arktis (mars). Observera att grafen överst till höger har annan skala än de övriga tre graferna. Källa: NSIDC. Förstora Bild

Utvecklingen i Arktis förstärks genom lokala självförstärkande effekter, exempelvis nya öppna ytor vilket leder till ökad uppvärmning av havet och försvårar isbildning. Detta har inte samma betydelse i Antarktis.