Östersjökoden för havsis

Östersjökoden används för att kortfattat kunna beskriva isförhållandena i farleder, hamnområden och för sjöfarten viktiga passager. Uppdatering av gällande iskoder sker dagligen under issäsongen.

Avsikten med Östersjökoden är att den som tillägg till iskartor och klartextrapporter ska informera sjöfarten om isförhållandena mer i detalj. Koden är framtagen i samarbete mellan länderna kring Östersjön, så att alla istjänster rapporterar enligt samma kriterier.

Iskoder enligt östersjökoden

Östersjökoden är uppbyggd av fyra siffror enligt formeln AB SB TB KB.

AB - Iskoncentration och hur isen är ordnad

0 - Isfritt
1 - Öppet vatten – iskoncentration < 1/10.
2 - Mycket spridd drivis – koncentration 1/10 - <4/10.
3 - Spridd drivis - koncentration 4/10 – 6/10.
4 - Tät drivis - koncentration 7/10 – 8/10.
5 - Mycket tät drivis – koncentration 9/10 – 9+/10. *
6 - Kompakt eller sammanfrusen drivis – koncentration. 10/10.
7 - Fast is med drivis utanför.
8 - Fast is.
9 - Råk i mycket tät kompakt drivis eller längs fastiskanten.
/ - Omöjligt att rapportera.

* 9+/10 betyder 10/10:s iskoncentration med sprickor
eller mindre öppningar.

SB - Istjocklek

0 - Nyis eller mörk tunn is (< 5 cm tjock).
1 - Ljus tunn is (5-10 cm) eller isskorpa.
2 - Medeltjock is (10-15 cm).
3 - Tjock is (15-30 cm).
4 - Grov is, första stadiet (30-50 cm).
5 - Grov is, andra stadiet (50-70 cm).
6 - Mycket grov is (70-120 cm).
7 - Is huvudsakligen tunnare än 15 cm med en del grövre is.
8 - Huvudsakligen 15-30 cm tjock is med en del is grövre än 30 cm.
9 - Huvudsakligen grövre is än 30 cm med en del tunnare is.
/ - Ingen information eller omöjligt att rapportera.

TB - Topografi eller form av is

0 - Tallriksis, mycket små isflak, krossis < 20 m.
1 - Små isflak – 20-100 m.
2 - Medelstora isflak – 100-500 m.
3 - Stora isflak – 500-2000 m.
4 - Vidsträckta isflak - < 2000 m – eller jämn is.
5 - Hopskjuten is.
6 - Sammanpackad snö- eller issörja – eller sammanpackad krossis – stampisvall.
7 - Upptornad is eller is med vallar.
8 - Smälthål eller vattensamlingar på isen.
9 - Rutten eller porös is.
/ - Ingen information eller omöjligt att rapportera.

KB - Seglationsförhållanden

0 - Sjöfarten obehindrad.
1 - Sjöfarten besvärlig/riskabel för träfartyg utan isskydd.
2 - Sjöfarten besvärlig för icke isförstärkta eller maskinsvaga fartyg av järn/stål. Sjöfart inte lämplig för träfartyg även med isskydd.
3 - Utan isbrytarhjälp är sjöfart möjlig endast för maskinstarka fartyg med stark konstruktion.
4 - Sjöfarten pågår i råk/bruten isränna utan assistans av isbrytare.
5 - Isbrytarassistans kan endast ges till fartyg lämpade för gång i is och av särskild storlek.
6 - Isbrytarassistans kan endast ges till fartyg med särskild isklass och särskild storlek.