Stormflod under Gorm november 2015

I samband med stormen Gorm nåddes Halmstad av en stormflod högre än vad som tidigare uppmätts. Utmed hela kusten i södra Kattegatt och norra delen av Öresund var nivåerna mycket höga.

Den 29 november 2015 steg vattenståndet i Halmstad till drygt 230 cm över medelvattenstånd vilket är den högsta stormflod som det finns mätdata för längs Sveriges kust. Även från Ängelholm rapporterades nivåer på drygt två meter över medelvattenstånd.

Situationen med högt vattenstånd pågick i lite mer än ett halvt dygn. Under den perioden sjönk nivån emellanåt men det förekom flera toppar med höga nivåer. De längre perioderna med nivåer över 100 cm varade i 3-5 timmar, Halmstad sticker dock ut med vattenstånd högre än 100 cm över medelvattenstånd under en sammanhängande period på mer än 10 timmar.

Filmen visar tryckfält (heldragna linjer), vind (pilar) och vattenstånd (färgskala) under stormen Gorm den 29 till 30 november 2015. Den ger en översiktlig bild av stormens bana och hur vinden omfördelar vattnet längs kusterna.

Allvarliga konsekvenser

Många Halmstadsbor fick sina källare översvämmade med stora materiella skador som följd. Bilar drabbades med så allvarliga skador att de fick skrotas och i Uddevalla blev det efter stormen så kraftiga översvämningar att delar av staden fick spärras av.

Vågorna slår in mot en restaurang på stranden i Tylösand under stormen Gorm.
Vågorna slår in mot en restaurang på stranden i Tylösand under stormen Gorm. Foto Anette Jönsson Förstora Bild

Platser som Halmstad, Ängelholm och Uddevalla är särskilt utsatta på grund av platsernas läge. I vikar, bukter, fjordar och även Öresunds mynning kan vinduppstuvning leda till att vattenståndet blir högre än längs den öppna kusten utanför. Vinden föser vattnet in i viken där det möter topografiska förhållanden som stoppar upp dess framfart, vilket ger en kraftigare höjning av vattenståndet jämfört med havet utanför. Höjningen blir större i en grund vik med bred mynning än i en djup vik med smal mynning och ju starkare vinden är desto kraftigare blir vinduppstuvningen.

Återkomsttid

Mätstationen Viken, norr om Helsingborg var förutom Halmstad den station som vid detta tillfälle mätte högst nivå, 154 cm över medelvattenstånd. Denna nivå har för Viken en återkomsttid på över 20 år, vilket betyder att vattenstånd av den magnituden inträffar i genomsnitt en gång under denna tidsperiod.

Högsta vattenstånd under stormen för ett antal stationer utmed drabbad kuststräcka

Nivån anges i cm relativt medelvattenstånd och ungefärlig återkomsttid anges med år.
Mätstation Nivå Återkomsttid
Viken 154 15 – 30  
Halmstad 234 -
Falkenberg 152 -
Varberg 130 10 – 20
Ringhals 112 < 10
Göteborg 110 < 10
Stenungssund 124 < 10
Uddevalla 136 -

Beräknad återkomsttid anges för stationer med längre mätdataserier och baseras på sannolikhetsfördelningen Generalized Extreme Value (GEV). 

Händelseförloppet

Stormlågtrycket Gorm var litet men intensivt och utvecklades mycket snabbt då det närmade sig Sverige. Redan före stormen hade en västlig luftström med ett flertal frontpassager gradvis fört in alltmer vatten på Skagerrak och Kattegatt. Vattenståndet var därmed redan något förhöjt.

Lågtrycket tog en likartad bana som under stormen Simone (2013), från norra Jylland, över Götaland och sedan upp mot norra Östersjön. De högsta vindstyrkorna nådde 25-30 m/s, ungefär desamma som under Egon (2015) då det också blev mycket högt vattenstånd utmed västkusten.

Högsta medelvindhastigheter under Gorm

Mätstation Högsta medelvindhastighet m/s
Hanö 29,6
Hallands Väderö 29,5
Nidingen 29,3
Ölands södra udde 27,5
Vinga 25,6
Ölandsbron 25,4
Hoburg 24,8

När lågtrycket sedan passerade in över Västkusten skapades ett mycket kraftigt vindband med orkanbyar över södra Kattegatt. Det stigande havsvattnet drevs på av vinden, mötte kusten och pressades uppåt. Det lägsta trycket nåddes när lågtryckets centrala del passerade över Kattegatt vilket sannolikt bidrog till de på vissa håll rekordhöga nivåerna.

På mindre än 4 timmar höjdes nivån med hela 2 meter i Halmstad. Stormfloden nådde 230 cm över medelvattenstånd vilket är den högsta stormflod som det finns mätdata för längs Sveriges kust.

Områden längre norrut, utmed norra Kattegatt och Skagerrak berördes inte i samma utsträckning av det kraftiga vindbandet och där blev inte vattenståndshöjningen lika hög. Nivåerna passerade ändå 100 cm över medelvattenstånd längs den öppna kusten och upp till omkring 130 cm över medelvattenstånd vid Uddevalla och Stenungssund där det trånga fjordsystemet gör att vattenståndet pressas upp ytterligare.

Halmstad ligger som tidigare nämnt i en bukt som gör att vattnet pressas upp betydligt mer än mot en rak öppen kust, placeringen av mätstationen i Halmstad är dessutom vald för att fånga dessa extremer. Det gör att de ovanligt höga nivåer som uppmätts där inte är representativa för Kattegatt som helhet.

SMHIs varningar

Notera att vid denna tidpunkt använde sig SMHI av andra varningsbeteckningar, varningskriterier och annat referenssystem än vad som görs idag.

Prognoserna visade tidigt att det fanns potential för en mycket kraftig och intensiv lågtrycksutveckling även om lågtrycksbanan länge var något osäker. Mitt på dagen den 27 november skickades det ut en meteorologisk information om risken för stormbyar över Götaland.

Strax efter klockan 19 på lördagen den 28 november utfärdades klass 2 varningar för stormbyar i bl.a. Halland och Skåne. Lite senare på kvällen utfärdades stormvarning klass 2 för Kattegatt och tidigt på söndagen den 29 november utvidgades området med klass 2 varning till att gälla även Bälten, Öresund, södra och sydöstra Östersjön.

Samma morgon, den 29 prognostiserades klass 1 nivåer för högt vattenstånd för södra Kattegatt. En uppdatering av prognoserna mitt på dagen visade på en kraftigare utveckling. Då utfärdades en klass 2 varning för mycket högt vattenstånd för södra Kattegatt, samt norra Öresund. Prognoserna senare på eftermiddagen visade på en ytterligare skärpning med kortvarigt än högre nivåer lokalt i Halmstad. Längre norrut på Kattegatt, visade prognosen endast klass 1 nivåer.

I stort stämde de nivåer som det varnades för, men för området med maximala vattenståndsnivåer vid Laholmsbukten, kunde inte ens SMHIs oceanografer ana att det skulle bli riktigt så högt som rekordhöga 234 cm över medelvattenstånd.