Vad är en vindros?

En vindros visar översiktligt hur vindriktning och vindhastighet är fördelade på en specifik plats. Armarna på vindrosen visar frekvensen av olika vindriktningar och längden på armen bestäms av hur vanlig en viss vindriktning är. En västlig vind blåser från väster till öster och visas på armen till vänster på vindrosen.

Vindriktningen är indelad i olika väderstreck. I figuren nedan är det åtta väderstreck, men detta kan variera. De åtta väderstrecken i figuren motsvarar N (nord), NO (nordost), O (ost), SO (sydost), S (syd), SV (sydväst), V (väst) och NV (nordväst). Ringarna i vindrosen är ett hjälpmedel för att se hur många procent av tiden en viss vindriktning har förekommit.

De olika färgerna på armarna visar vindhastighet. Varje färg motsvarar ett intervall av vindhastigheter. När det inte blåser eller om det är ytterst svag vind ritas inte vindriktningen in i vindrosen, detta för att det är svårt att bestämma en vindriktning vid svag vind.

Vindros
Vindros

Ett exempel på en vindros visas ovan. Vindmätningarna kommer från Måseskär i Bohuslän och är baserade på timvisa tiominutersmedelvärden under 2012. Vindrosen visar t.ex. att vinden kom från väster 20 % och från öster 13 % av tiden under 2012. Den yttersta ringen i vindrosen motsvarar 25 % av tiden, den innanför 20 % av tiden, osv. Legenden visar att vindhastigheten är indelade i fyra olika intervall, 0,5 - 3,5 m/s (Grön), 3,5 - 7,5 m/s (Gul), 7,5 - 13,5 m/s (Orange) och mer än 13,5 m/s (Röd). Vindhastigheter under 0,5 m/s räknas till ”Lugnt” och är inte utritat i vindrosen, utan presenteras i legenden. I exemplet är det lugnt ca 0,7 % av tiden under 2012.

Om inget annat anges i vindrosen används tiominutersmedelvärde för både vindriktning och vindhastighet som är uppmätt på standardhöjden 10 meter.

OBS! Detta är bara ett exempel. Intervallen för vindriktning, vindhastighet och ringarna för frekvens kan variera mellan olika vindrosor.