Februari 2014 - Isvintern 2014 blev mycket lindrig

Längs västkusten var månadsmedel för vattenståndet något över det normala, på övriga platser under. Vid flera tillfällen registrerades signifikanta våghöjder på över 3 meter varav den högsta var 3,4 meter vid Väderöarna. Vinterns maximala isutbredning inföll redan i början av februari och var mycket lindrig.

Isvintern 2014 blev mycket lindrig

Vinterns maximala isutbredning inföll redan i början av februari, närmare bestämt den 7.

I år blev endast cirka 93 000 m² av Östersjöns yta islagd. Sedan den dagliga iskarteringen inleddes år 1957 är detta den näst minsta utbredningen.

Isläget var i det närmaste oförändrat fram till den 10, då hårda sydliga vindar började pressa drivisen till sjöss. En mycket omfattande stampisvall bildades snabbt från Skellefteå ostvart till Brahestad. Norr om denna gräns packades isfältet ihop alltmer under de kommande två veckorna.

En annan mindre stampvall blockerade Holmsundsinloppet. I övrigt var det i stort sett isfritt i Bottniska viken resten av månaden.

Ytvattentemperaturen i övriga farvatten låg i allmänhet mellan 2 och 3 grader, vilket är någon grad över normalt.

Ytvattentemperatur i kustvatten februari 2014

Karta över is och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2014
Is och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2014. Förstora Bild
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2014
Is och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2014. Förstora Bild

Vattenstånd under det normala

Den 1 var det en ostlig vind längst västkusten som pressade vattnet västerut och flera stationer noterade då sina månadslägsta. Kungsvik hade -59 cm, Göteborg -53 cm och Viken -63 cm.

Den 8 gav ett lågtryck över Brittiska öarna en sydvästlig vind över Östersjön. Vattnet pressades då åt nordost och månadens lägsta vattenstånd registrerades i Skanör med -72 cm.

Den 13 gav ett lågtryck över Norska havet en sydlig vind längst västkusten och vattnet pressades norrut. I Kungsvik steg vattenståndet till +66 cm.

Den 16 var det en sydvästlig kuling längst västkusten och månadens högsta vattenstånd registrerades då i Stenungsund med +80 cm samtidigt som Göteborg hade +64 cm.

På morgonen den 25 var det en sydlig vind över Bottenviken och vattnet pressades norrut. Kalix noterade då sitt månadshögsta med +58 cm.

Månaden inleddes med vattenstånd under de normala på samtliga platser. Längs västkusten blev månadsmedelvattenståndet något över det normala. På övriga platser blev de under de normala.

 

Vattenstånd vid 7 mätstationer i februari 2014.

Höga vågor

Flera lågtryckspassager gav upphov till höga vågor vid ett flertal tillfällen.

Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden* över 3 meter vid fyra tillfällen. Den 2 var det en sydostlig kuling och den signifikanta våghöjden steg till 3,2 meter. Den 12 inleddes en blåsig period och under 5 dygn så var den signifikanta våghöjden över 1,5 meter. Den 13 var det sydostlig kuling och signifikanta våghöjden steg till 3,3 meter. Månadens högsta signifikanta våghöjd 3,4 meter registrerades den 16 i samband med en sydvästlig kuling. Den 24 var det en sydlig vind på 14 m/s och signifikanta våghöjden steg till 3,2 meter.

Bojen vid Knollsgrund registrerade signifikanta våghöjder på över 2,5 meter vid två tillfällen. Den 2 var det en sydlig vind på ca 8 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,2 meter. Den 13 var det en sydostlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,5 meter. Den 15 var det en sydlig kuling och signifikanta våghöjden steg till 2,7 meter.


*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i februari 2014
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i februari 2014. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2014
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i februari 2014. Förstora Bild