September 2021 - Stor skillnad i vattenståndet längs Öresund

En lågtryckspassage gjorde att det uppstod en stor vattenståndsskillnad i Öresund. I övrigt var det små vattenståndsvariationer under månaden. Månadens signifikanta våghöjder var beskedliga och inga högre vågor noterades. Ytvattentemperaturerna höll sig omkring det normala och det var en långsam avkylning under månaden.

Saktfärdig och händelselös avsvalning av ytvattentemperaturen

Den första höstmånaden bjöd på en lugn inledning. Under den första halvan av september förändrades ytvattentemperaturen knappt märkbart i haven runt Sverige. Ett par fronter med en hel del regn men inte så mycket vind passerade, vilket egentligen inte påverkade havstemperaturen som vid månadens inledning var från cirka 13 grader i Bottenviken till 16 grader i södra Östersjön och längs västkusten.

Från den 14 och en knapp vecka framåt rådde högtryck över Sverige. Kyliga nätter sänkte ytvattentemperaturen med 1-3 grader i de flesta havsområden. Från den 21 återkom lågtrycken västerifrån och ytvattentemperaturen var därefter i stort sett konstant månaden ut. Vid månadens slut låg temperaturen runt 10 grader i norr och 14 grader i söder och väster.

Både minimi- och maximitemperaturerna höll sig inom rekordnoteringarna vid samtliga stationer. Medeltemperaturen för september låg nära det normala för de flesta stationer, störst avvikelse hade Finngrundet i södra Bottenhavet med 1,1 grad under medelvärdet för jämförelseperioden 2006-2020.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2021.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2021. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 september 2021.
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 september 2021. Förstora Bild
Ytvattentemperatur i september 2021
Ytvattentemperatur i september 2021 Förstora Bild

Vattenstånd

September inleddes med vattenstånd* omkring det normala eller något under på de flesta platser. Tittar man på månadsmedel så var det omkring det normala i de sydvästra delarna och något under för övriga stationer.

Första halvan av månaden fram till den 15 september hände det inte så mycket med vattenstånden utan det pendlade omkring det normala eller något under.

Sedan blev det en period med något mer högtrycksbetonat väder och vattenstånden började sjunka något

I samband med nordostlig vind den 18 sjönk vattenståndet i Kungsvik till -48 cm och i Göteborg till -27 cm.

Månadens största vattenståndshändelse inträffade den 23 då ett lågtryck passerade mellersta Sverige. På Kattegatt och Skagerrak var det en period med nordvästlig vind som pressade vattnet söderut. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Viken med +79 cm. Samtidigt på Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt motsatt håll och månadens lägsta vattenstånd observerades i Skanör med -89 cm. Som störst var skillnaden samtidigt mellan stationerna 152 cm.

Observationer av vattenstånd, ström och salthalt i Öresund 23 september.
Observationer av vattenstånd, ström och salthalt i Öresund 23 september. Förstora Bild
Lågtryckspassage som gav upphov till stor skillnad i vattenståndet längs Öresund.
Lågtryckspassage som gav upphov till stor skillnad i vattenståndet längs Öresund. Förstora Bild

När lågtrycket hade passerat stabiliserade sig vädret något och vattenstånden återgick till det normala mot slutet av månaden.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i september 2021 (389 kB, pdf)

Höga vågor

De signifikanta våghöjderna* för september stack inte ut och det var inga höga vågor för att vara en septembermånad.

Den 3 befann sig ett lågtryck öster om Sverige och på Bottenhavet var det en nordlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,5 meter.

Den 13 återigen nordlig vind på Bottenhavet och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,5 meter.

Den 23-24 passerade ett lågtryck mellersta Sverige och längs västkusten var det inledningsvis en sydvästlig vind på 18 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Väderöarna med 3,6 meter. Vid Brofjorden steg den till 3,5 meter.

På Östersjön följdes det av en nordvästlig vind och bojen Knolls grund registrerade en signifikant våghöjd på 3,1 meter.

Den 30 rörde sig ett lågtryck in över de sydligaste delarna av Sverige. På Östersjön var det en sydlig vind på 14 m/s och bojen Knolls grund hade en signifikant våghöjd på 3,2 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund september 2021.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund september 2021. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2021.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2021. Förstora Bild