April 2021 - Högt vattenstånd i norr

I de norra farvattnen observerades vattenstånd som var höga för att vara i april. Signifikanta våghöjder på eller över 4 meter noterades både på väst- och ostkusten. Huvudskärsbojen fick en ny högsta notering för april. Det var fastlåst isläge i nordöstra Bottenviken men mot slutet av månaden drev isen söderut. Ytvattentemperaturerna steg långsamt under månaden.

Is och ytvattentemperatur

I början av månaden passerade lågtryck österut över nordligaste Skandinavien och milda västliga vindar tryckte ihop isen till sjöss i Bottenviken i den nordöstra tredjedelen.

Kring den 8 började lågtrycken ta en sydligare bana och kallare luft svepte ner över Skandinavien från nordväst. Fortfarande dominerade vindar omkring väst och isen höll sig på plats i nordöstra Bottenviken, där det då låg 10-50 cm mycket tät drivis med vallar.

Kring den 15 etablerade sig en högtrycksrygg över landet och mild luft kom in österifrån i söder och västerifrån i norr. Därmed ökade avsmältningen i skärgårdar och vikar ända upp till södra Bottenviken. Den sista isen i östra Finska viken smälte snabbt. Isen till sjöss i Bottenviken låg fortsatt stilla och smälte långsamt på dagarna. Nattetid blev det oftast minusgrader som bromsade avsmältningen.

Från den 23 gick vi in i en blåsig period med kalla nordliga vindar över Skandinavien. Isen till sjöss i Bottenviken drev snabbt söderut, bröts isär alltmer och smälte långsamt på dagarna.

Isen hamnade efter några dagar i östra delen av mellersta Bottenviken, där den låg kvar till månadens slut. I övrigt till sjöss i Bottenviken var det då öppet vatten eller isfritt, men enstaka flak och isbumlingar förekom längst i norr. Isarna i skärgårdar och vikar fortsatte att ruttna och smälta och det blev i stort sett isfritt upp till södra Bottenviken. I norra Bottenvikens skärgårdar fanns dock fortfarande hårda fastisar kvar vid månadens slut.

Temperaturen i ytvattnet steg långsamt under månaden, men det periodvis kalla vädret dämpade uppvärmningen. I slutet av månaden var det allmänt 2 till 4 grader i Bottenhavet, 4 till 6 grader i Östersjön och 6 till 9 grader i Västerhavet.

Inga nya rekord i ytvattentemperatur noterades vid våra mätstationer.

Från och med oktober 2020 är tabellen med ytvattentemperaturmätningar uppdaterad med fler stationer. Bland annat har bojen Knolls Grund samt stationerna Forsmark, Landsort Norra och Kungsholmsfort tillkommit. I Vänern har Såtenäs tillkommit. Samtidigt har några gamla och nedlagda stationer tagits bort. Nya medelvärden har beräknats för de stationer som har data för referensperioden 2006-2020.

 Is och ytvattentemperatur i havet 15 april 2021.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 15 april 2021. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 30 april 2021.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 30 april 2021. Förstora Bild

Vattenstånd

April började med vattenstånd* omkring det normala på samtliga farvatten. Tittar man på månadsmedel så var de ganska normala för att vara i april. Något under det normala längs västkusten och något över det normala på de östra farvattnen. Inga nya rekord noterades men det var högt vattenstånd vid Kalix i norra Bottenviken.

Under månadens första dygn hände det inte så mycket med vattenstånden utan de låg kvar på i stort sett samma nivåer.

Den 4-5 var det en sydvästlig vind på 21 m/s längs västkusten och vattenståndet steg snabbt. I Kungsvik noterades +57 cm och i Göteborg +49 cm. På Östersjön pressades vattnet åt nordost och månadens lägsta vattenstånd noterades i Skanör med -53 cm. Kungsholmsfort hade -32 cm.

Den 9 var det en sydlig vind på Bottenviken som pressade vattnet norrut och månadens högsta vattenstånd observerades i Kalix där det steg till +78 cm. Detta var den näst högsta aprilobservationen på platsen sedan mätningarna startade 1974. Det högsta aprilvärdet +87 cm är från 1995.

Sedan var det en vecka där det inte hände så mycket med vattenståndet och det höll sig nära det normala.

Den 20 passerade ett lågtryck södra Sverige och vattenståndet steg något i de västra farvattnen för att sedan sjunka.

Mot slutet av månaden närmade sig vattenstånden det normala eller något under på samtliga platser.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i april 2021 (397 kB, pdf)

Höga vågor

Under april observerades signifikanta våghöjder* över 4 meter på flera platser. Tittar man på månadsmedel så var de något över vad som brukar vara det normala för april.

Den 4-5 befann sig ett lågtryck över norra Skandinavien. Längs västkusten och ostkusten var det en sydvästlig vind på 21 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 4,1 meter och vid Brofjorden till 4,6 meter. Vid Huvudskärsbojen var det en sydvästlig vind på 11 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,2 meter.

Den 9 rörde sig ett lågtryck på Norska havet in mot Sverige. Återigen var det en sydvästlig vind på 21 m/s längs västkusten. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 5,4 meter vilket blev månadens högsta notering och vid Väderöarna steg den till 5,2 meter.

På Östersjön var det en också en sydvästlig vind på 21 m/s. Vid Huvudskärsbojen steg den signifikanta våghöjden till 4,5 meter vilket är den högsta aprilobservationen på platsen sedan mätningarna startade 2001. Tidigare aprilrekordet för platsen är på 2,7 meter från 2008. Luckor förekommer i mätserien.

Sedan var det en lugnare period fram till den 16 då ett lågtryck sydost om Sverige gav en nordlig vind på 12 m/s över Östersjön och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 2,3 meter.

Nästa tillfälle med nämnvärda våghöjder var den 21 till 22 då ett lågtryck passerade över mellersta Sverige. På västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 2,2 meter och vid Väderöarna till 2,4 meter. När lågtrycket passerat var den en nordlig vind över Östersjön på 15 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 2,7 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2021.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2021. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund april 2021.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund april 2021. Förstora Bild