April 2020 - Ovanligt höga vågor på västkusten

Vattenståndet höll sig mestadels omkring det normala. Den högsta +112 cm samt lägsta observationen -84 cm inträffade den 2 april och båda dessa noteringar var ovanliga för årstiden. Samma datum registrerades en ovanligt hög signifikant våghöjd på 6,0 meter vid Brofjorden. I början av månaden låg det 30-75 cm tjock fastis i Bottenvikens norra skärgårdar men mot slutet av månaden ruttnade isen alltmer. Under månaden värmdes ytvattnet sakta upp.

Is och ytvattentemperatur

Medan den sista isen höll på att smälta i vikarna i norra Bottenhavet och Norra Kvarken, låg det i början av april 30-75 cm tjock fastis i Bottenvikens norra skärgårdar. I nordöstra Bottenviken fanns vallad drivis. Nordanvindar förde drivisen något söderut, och gav tillräckligt med kyla för att nyis skulle lägga sig.

Efter att ha återvänt till den norra delen omkring den 9 april, drev drivisen under resten av månaden söderut, och lade sig utanför den finska kusten. På färden över det öppna vattnet, och senare i det relativt milda kustvattnet, smälte en stor del av isen. De svenska hamnarna förblev fria från drivis.

I slutet av månaden fick de allt längre dagarna fastisen i norra Bottenviken att börja ruttna. Vid det här laget var det isfritt i norra Bottenhavet och Norra Kvarken. Under april värmdes ytvattnet långsamt upp, till omkring 1 grad i Bottenviken, 3-4 grader i Bottenhavet och 6-7 grader i egentliga Östersjön. Inga nya rekord i ytvattentemperatur noterades under månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten april 2020 (84 kB, pdf)

 Is och ytvattentemperatur i havet 30 april 2020.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 30 april 2020. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 15 april 2020.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 15 april 2020. Förstora Bild

Vattenstånd

Efter flera månader med vattenstånd* över medelvattenståndet så dominerades april av vattenstånd omkring det normala. Vid månadens inledning var vattenståndet nära det normala på samtliga platser. Tittar man på månadsmedel så var det något under det normala på västkusten och något över det normala på de östra farvattnen för april månad.

Den 2 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind som pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Uddevalla med + 112 cm. Detta var den tredje högsta observationen för en aprilmånad baserat på samtliga mätplatser. De högsta är från april 1997 då Skanör hade +132 cm och Klagshamn +124 cm.

På Östersjön pressades vattnet åt nordost och i Skanör sjönk det till -84 cm vilket blev månadens lägsta observation. Detta låga vattenstånd är ganska ovanligt för en aprilmånad. Tittar man på samtliga stationer så har det endast varit lägre vid 11 tillfällen tidigare.

Sedan passerade några mindre lågtryck fram till mitten av månaden och det hände inte så mycket med vattenstånden utan de höll sig på i stort sett omkring medelvattenstånd.

Den 15-16 passerade ett lågtryck mellersta Sverige med sydvästlig vind på Östersjön som följd. I samband med detta sjönk vattenståndet i Skanör till -41 cm för att sedan stiga till +35 cm.

Omkring den 17 började ett högtryck växa in över Skandinavien västerifrån och i de västra farvattnen sjönk vattenståndet till omkring 20 cm under det normala.

Mot slutet av månaden närmade sig återigen lågtryck och vattenståndet hamnade omkring det normala på samtliga platser.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i april 2020 (139 kB, pdf)

Höga vågor

Signifikanta våghöjder* över 3 meter observerades vid flera tillfällen under april. Ett lågtryck passerade i början av månaden och gav ovanligt höga vågor på västkusten. Andra halvan av månaden var våghöjderna lägre.

Den 2 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 25 m/s i medel och med vindbyar av orkanstyrka 34 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 5,2 meter och vid Brofjorden till 6,0 meter. Detta är den högsta observerade signifikanta våghöjden för en aprilmånad på västkusten. Stationer med längre mätserier på västkusten är Trubaduren 1978-2003 och Väderöarna från 2005 och framåt.

Tittar man på den nedlagda stationen Almagrundet på ostkusten så finns det ett högre aprilvärde från 1997 då 6,8 meter noterades.

Vid Knolls grund i Östersjön och Finngrundet i Bottenhavet steg den signifikanta våghöjden till 3,4 meter.

Den 12 rörde sig ett lågtryck in över norra Skandinavien och längs västkusten var det en västlig vind på 18 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 3,4 meter och vid Väderöarna till 3,0 meter. Den 14 hade lågtrycket förflyttats österut och på Bottenhavet var det en nordvästlig vind på 20 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg då till 3,1 meter.

Den 15 var det en sydvästlig vind på 18 m/s längs västkusten och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,3 meter och vid Brofjorden till 3,8 meter.

Under månadens andra hälft var det lugnare förhållanden och den signifikanta våghöjden höll sig under 3 meter på samtliga platser.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2020.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2020. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund april 2020.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund april 2020. Förstora Bild