April 2014 - Smältande is och varmt ytvatten

Månadens högsta och lägsta vattenstånd observerades på västkusten. Vid två tillfällen noterades signifikanta våghöjder på eller över 3 meter. Avsmältningen fortsatte och skärgårdsisarna i norr började ruttna. Ytvattentemperaturen var över det normala och två nya rekord noterades.

Smältande is och varmt ytvatten

Första halvan av april var blåsig både på land och till sjöss. Isen i Bottenviken drev österut och packades mot den Finska kusten. På den svenska sidan blev det relativt tidigt öppet vatten utanför skärgårdarna.

Med undantag för en kort period med riktigt kalla nätter kring den 7, då nyis bildades till sjöss, var det avsmältning som dominerade. Skärgårdsisarna började ruttna (brytas ner) under månades andra hälft och efter ett osedvanligt varmt avslut fanns endast spridd drivis kvar i skärgården söder om Luleå.

Till sjöss fanns vid månades slut fortfarande tjock drivis kvar i ett område utanför den Finska kusten norr om Hailuoto.

Ytvattentemperaturen låg över det normala under i stort sett hela månaden, och speciellt i norr var det varmare än vanligt i ytvattnet. Nya maxvärden för månaden uppmättes både vid Furugrund i södra Bottenviken och vid Järnäsudde i norra Bottenhavet.

Ytvattentemperatur i kustvatten april 2014

Karta över is och ytvattentemperatur i havet 15 april 2014
Is och ytvattentemperatur i havet 15 april 2014. Förstora Bild
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 30 april 2014
Is och ytvattentemperatur i havet 30 april 2014. Förstora Bild

Vattenstånd något under det normala

April inleddes med vattenstånd omkring det normala eller något under. I början av månaden var det högtrycksbetonat väder och vattenstånden var i stort sett oförändrade. Sedan började lågtrycken att röra sig in över landet varvid vattenstånden började stiga något.

Den 13 rörde sig ett lågtryck upp längs Norska havet. På västkusten var det en sydvästlig kuling och vattnet pressades in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd registrerades då i Stenungsund med +58 cm. Kungsvik och Göteborg hade +53 cm.

Den 17 var det en sydlig vind över Bottenviken som pressade vattnet norrut. Kalix registrerade då +42 cm och Ratan hade +34 cm.

Senare blev vädret mer högtrycksbetonat och vattenstånden började sjunka. Den 24 var det en nordostlig vind längst västkusten och månadens lägsta vattenstånd observerades då i Kungsvik med -56 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i april 2014.

Höga vågor

Flera lågtryckspassager gav upphov till höga vågor vid ett flertal tillfällen.

Den 13 gav ett lågtryck över Norska havet en sydvästlig kuling längs västkusten och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden* till 3,3 meter vilket var månadens högsta registrering. Den 17 gav återigen ett lågtryck sydvästliga vindar av kulingstyrka längs västkusten och den signifikanta våghöjden steg då till 3,0 meter. Efter den 18 finns inga mätningar från Väderöarna på grund av tekniska problem. Men tittar man på modelldata så var den signifikanta våghöjden liten under månadens andra halva.

Den 9 var det en nordostlig vind på ca 9 m/s över Östersjön och den signifikanta våghöjden vid Knollsgrund steg till 1,7 meter. Den 17 var det sydliga vindar på ca 14 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,3 meter. Den 23 gav ett högtryck över Sverige en nordostlig vind över Östersjön på ca 13 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,1 meter.


*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i april 2014
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i april 2014. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2014
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i april 2014. Förstora Bild