April 2013 - Islossning och små vattenståndsvariationer

Medelvattenstånden för april var under det normala och variationerna var små. Mildare luft strömmade in över Skandinavien och islossningen tog fart. Den högsta våghöjden observerades i slutet av månaden vid Väderöarna.

Islossning på svenska sidan men fortsatt besvärligt i öster

Efter den ovanligt sena istillväxtperioden i slutet av mars, så var isläget i allt väsentligt oförändrat under den första veckan av april.

Under de följande 5-7 dagarna strömmade äntligen litet mildare luft upp över Skandinavien och isen smälte då snabbt i Bottenhavet, Vänern och Finska Viken. Den 15 återstod endast ruttnande is i ytterskärgårdarna från Östersjön och norrut.

I Bottenviken låg isen tät och grova vallar bildades successivt i den tidvis kraftiga sydvästvinden.

Från den 15 var det i stort sett isfritt i en råk närmast svenska kusten från Holmöarna till Bjuröklubb.

Iskanten flyttades under den kommande veckan sakta vidare ostvart men orkade inte längre än till linjen Kokkola–Rödkallen utanför Luleå.

Isläget i nordöstra Bottenviken var sedan fastlåst ända till månadsskiftet med upp till 70 cm tjock, sammanpackad is. Ett 10-20 nautiska mil brett band med kraftiga vallar bildades närmast utanför finska kusten norr om Brahestad.

Ytvattentemperaturen i de isfria delarna av Östersjön höll sig mellan 1 och 2 grader under den normala på de flesta håll tack vare den kalla första halvan av månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten april 2013.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 april 2013
Is och ytvattentemperatur i havet 15 april 2013. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 april 2013
Is och ytvattentemperatur i havet 30 april 2013. Förstora Bild

Små variationer

Vattenståndsvariationerna i april var små och månadsmedelvärdena låg under det normala.

Den lägsta månadsnoteringen för Stockholm -49 cm inträffade 1 april. Orsaken till detta var det högtrycksdominerade vädret månaden innan som sänkt vattenstånden.

De första 10 dygnen var vädret mest högtrycksdominerat och det hände inte så mycket med vattenstånden. Göteborg registrerade sitt månadslägsta -44 cm den 4 och den 5 hade Kungsvik sitt med -54 cm.

Den 18 rörde sig ett lågtryck in över norra Sverige och över Östersjön var det en sydvästlig vind på ca 10 m/s. Detta pressade vattnet åt nordost och i Skanör registrerades månadens lägsta vattenstånd, -55 cm.

Månadens högsta vattenstånd +47 cm observerades i Kungsvik den 23. Då var det en sydvästlig vind på ca 10 m/s längs västkusten som pressade vattnet norrut.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i april 2013.

Höga vågor

Under april var det endast några få vågobservationer som kom in och därför bygger en stor del av månadens text på modelldata.

Den 1 gav ett lågtryck över Baltikum en nordostlig vind över Östersjön och i de östra delarna steg den signifikanta våghöjden* till ca 2 meter.

Den 13 rörde sig ett lågtryck norrut längs Sveriges östra farvatten med vindar på ca 10 m/s. På nordöstra Östersjön steg den signifikanta våghöjden till ca 2 meter och i Bottenhavet till 1,5 meter.

Den 18-19 rörde sig ett lågtryck upp över Norska havet. Längs västkusten var det en sydlig kuling och den signifikanta våghöjden steg till ca 3 meter. På östra Östersjön var det en sydlig vind på ca 10 m/s och den signifikanta våghöjden steg till ca 2 meter.

Sista veckan i april var två vågbojar utlagda och den 29 rörde sig ett lågtryck in över de norra delarna av Sverige. På västkusten var det en sydvästlig kuling och vid Väderöarna registrerades den signifikanta våghöjden till 3,5 meter. Mellan Öland och Gotland var det en sydlig vind på ca 12 m/s och bojen Knollsgrund registrerade då en signifikant våghöjd på 1,6 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i april 2013
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i april 2013 Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna april 2013
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i april 2013 Förstora Bild