April 2013 - Höga flöden i Uppland, Gästrikland och Hälsingland

Inledningen av april var kylig och snötäcket var stort i Uppland, Gästrikland och Hälsingland. När värmen kom i mitten av månaden smälte snön i en rask takt och flödena ökade mycket snabbt i vattendragen.

Vattenföring

Första delen av april var kylig och den snö som smälte gjorde det i en långsam takt. Flödena i vattendragen var under första halvan av april låga i hela landet. I mitten av månaden blev det snabbt varmare samtidigt som en del regn föll. Snösmältningen satte igång ordentligt och flödena ökade snabbt i många vattendrag i Svealand, sydöstra Norrland och nordöstra Götaland.

I Uppland, Gästrikland och Hälsingland fanns i år mer snö än normalt och snön smälte snabbt. Flödena i små och medelstora vattendrag steg mycket snabbt till höga nivåer. Höga vattenflödena förekom också i Södermanland och Östergötland.

De höga flödena ledde till att många villor översvämmades samt att vägar och järnvägar blev avstängda. I centrala Uppsala byggdes vallar som skydd mot vattnet i Fyrisån.

Vid SMHI:s mätstation i Sävaån sydväst om Uppsala uppmättes det högsta flödet sedan hösten 1986. I många andra vattendrag uppmättes de högsta flödena sedan vårfloden 1999 eller hösten 2000.

Vattenflöde i Ransta i Sävaån april 2013
Vattenflödet vid Ransta i Sävaån april 2013 jämfört med vårflödena 1985 och 1999. Förstora Bild

I landets norra del hann inte vårfloden komma igång under april och flödena i vattendragen var här normala eller något under de normala. I södra Götaland var flödena lägre än de normala och här blev vårfloden mycket liten i år.

Vattenföring vid 20 mätstationer i april 2013.

Vattenstånd

Vattenstånden i Mälaren och Hjälmaren ökade snabbt under april och låg i slutet av månaden över de normala. Även i Vättern var nivån något över medelvärdet. Vattenståndet i Vänern har sjunkit och låg i slutet av april under månadsmedel. I Storsjön var vattennivån hela månaden mycket under den normala.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar april 2013.

Snö

I inledningen av april fanns snö i nästan hela landet. Snötäcket var större än normalt i norra Östergötland, Södermanland, Uppland, Gästrikland, Hälsingland samt i delar av Norrbotten och Lappland. Snön i södra och västra Götaland smälte i en lugn takt i början av månaden.

I mitten av månaden blev det snabbt varmare och snön smälte i en rask takt i nordöstra Götaland samt stora delar av Svealand och södra Norrland. I slutet av månaden fanns snö kvar i norra Norrland och i fjällen. Snötäcket var på de flesta håll mindre än normalt.

 

Grundvattennivå

Nivåerna var mycket under eller under de normala i de västra delarna av landet. Nordöstra Norrland samt östra Götaland och östra Svealand hade nivåer över de normala. Nivåerna kan vara något underskattade, trots att hänsyn tagits till grundvattenbildningen vid snösmältningen.

Grundvattennivåerna sjönk i genomsnitt med 5–20 cm under första hälften av april i större delen av landet. Snösmältningen har sedan dess medfört att nivåerna stigit kraftigt i framför allt östra Svealand och sydöstra Norrland.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2013.
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 april 2013. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 april 2013 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 april 2013 enligt SGU. Förstora Bild