September 2017 - Flöden över de normala i små vattendrag

I stort sett i hela Sverige var flödena över de normala i små vattendrag. Det var fortsatt låga flöden för stora vattendrag i östra Svealand och östra Götaland. Vattenståndet i de största sjöarna var fortsatt lågt.

Vattenföring

För små vattendrag låg flödena över de för månaden normala i stort sett i hela Sverige, åtminstone under en del av månaden. På de flesta håll var flödet lägst i början av månaden. I norra Norrland var dock flödena som lägst runt den 10. Den 3-4 föll det stora mängder regn i framförallt trakterna kring Gryt i östra Östergötland, vilket orsakade en del översvämningar. I mitten av månaden kom det en hel del nederbörd i stora delar av landet och då steg flödena. De sista dagarna i månaden var det torrt och då sjönk flödena igen. I stora vattendrag i östra Svealand och östra Götaland t.ex. Motala ström och Nyköpingsån var flödena fortfarande under de normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer september 2017 (429 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Medelvattenståndet i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön låg under det för månaden normala. I Storsjön var vattenståndet som högst den 4 då det låg över det normala. Vattenståndet sjönk sedan och var som lägst mot slutet av månaden. I Mälaren var vattenståndet som lägst i början av månaden och steg sedan till normal nivå de sista dagarna. Vänern, Vättern och Hjälmaren hade vattenstånd under det normala hela månaden. Medelvattenståndet för dessa sjöar var 27 cm under för Vänern, 29 cm under för Vättern och 17 cm under för Hjälmaren.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar september 2017 (77 kB, pdf)

Markvatten

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2017.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2017. Förstora Bild

Markvattenhalten var den för årstiden normala i stora delar av landet I de södra delarna av Götaland, Öland och Gotland och de östra delarna av norra Norrland var halterna över de normala. Halterna hade på de flesta håll ökat sedan förra månaden.

Grundvattennivå

Läget har förbättrats i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland för de små grundvattenmagasinen. I de stora magasinen var nivåerna dock fortsatt under eller mycket under de normala för årstiden. I september har nivåerna i de stora magasinen stigit men det krävs mer nederbörd för att de ska närma sig det normala.  

Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 september 2017 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 september 2017 enligt SGU. Förstora Bild

Grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen har i stora delar av landet stigit med 10-50 centimeter. Lokala avvikelser förekommer och på ett fåtal platser har nivåerna sjunkit något.

I stora delar av landet var grundvattennivåerna i de små magasinen nära de normala. I Svealand samt södra Norrland var nivåerna under de normala. Västra och södra Götaland hade nivåer över de normala och norra Norrland hade nivåer över eller mycket över de normala.

När det gäller de stora grundvattenmagasinen så var nivåerna under de normala i stora delar av landet. I Götaland hade nivåerna på en del platser närmat sig de normala. Södra Norrlandskusten, Svealand, Norra Öland och Gotland hade nivåer mycket under de normala. I Norrbotten var de över eller mycket över de normala

I särskilt utsatta områden med låga grundvattennivåer kan grävda brunnar sina och bergborrade brunnar få problem med saltvatteninträngning. Beroende på lokala förhållanden kan den kommunala vattenförsörjningen påverkas.