September 2013 – Mycket höga flöden i Ångermanälven

Stora regnmängder medförde höga eller mycket höga flöden i södra och mellersta Norrland. I delar av södra Sverige var flödena i stället mycket låga.

Vattenföring

I Götaland och Svealand var flödet under det för månaden normala. På många platser var det mycket låga flöden. Stora regnmängder gav upphov till höga eller mycket höga flöden i södra och mellersta Norrland runt den 20.
 
För Ångermanälven gick det ut en klass 2 varning för mycket höga flöden. I varningen användes felaktigt namnet Åseleälven, ett namn som vattenregleringsföretagen använder för att hålla isär de olika grenarna av Ångermanälven. I norra Norrland var flödet under eller nära det för månaden normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer i september 2013.

Vattenstånd

Vattenståndet i Vänern, Mälaren och Hjälmaren låg under månadens medelvattenstånd medan det i Vättern låg nära medelvattenståndet. De högsta värdena uppmättes i början och de lägsta i slutet av månaden. Vattenståndet i Storsjön var lägst i mitten av månaden för att sedan stiga mot slutet. Månadsmedelvärdet låg där över månadens medelvattenstånd.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar september 2013.

Markvattenhalt

Markvattenhalten var i mitten av månaden runt det normala i stora delar av landet. Delar av Götaland och större delen av norra Norrland hade halter något under det normala för månaden och delar av Uppland och östligaste delarna av norra Norrland hade ännu lägre halter.

Grundvattennivå

Sverige dominerades av nivåer för årstiden nära eller under de normala. Nivåer över de normala fanns i nordöstra delen av Norrland i anslutning till Bottenviken. I östra Svealand och västra Götaland var nivåerna mycket under de normala.

Grundvattensituationen var i allmänhet god i Norrland och större delen av Svealand. I Götaland och ostligaste delen av Svealand kunde problem med vattentillgången förekomma, framför allt i grunda grävda brunnar.

Grundvattennivåerna har sedan augusti i allmänhet sjunkit med 10–40 cm. På enstaka platser i södra Götaland, norra Svealand och sydostligaste Norrland har nivåerna stigit något.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2013
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2013. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 september 2013 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 september 2013 enligt SGU. Förstora Bild