Oktober 2017 - Normala vattenflöden

Efter en lång period med låga vattenflöden var flödena under oktober normala i de flesta vattendrag. En del stora sjöar och vattendrag som reagerar långsamt hade dock fortfarande låga nivåer.

Vattenföring

Tidigare under året var vattenflödena i södra Sverige låga, men en höst med relativt mycket nederbörd har medfört att flödena har stigit. Flödena var i oktober i de flesta vattendrag normala eller över de normala. Undantag är Motala Ström och Nyköpingsån, som reagerar långsamt på regnet och som därför fortfarande hade låga flöden under oktober.

Vid några tillfällen under månaden har stora nederbördsmängder tillfälligt medfört höga flöden. Den 3-4 oktober var flödena höga i en del små vattendrag vid Ångermanlandskusten och under månadens sista dagar var flödena höga i en del små vattendrag i Halland, norra Skåne och sydvästra Småland.

Vattenföring vid 20 mätstationer oktober 2017 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vättern, Hjälmaren och Vänern har under en längre tid haft låga nivåer och dessa har fortsatt även i oktober. Speciellt låga var nivåerna i Vättern, som reagerar långsamt på nederbörden som fallit. Mälaren, Siljan och Storsjön hade alla nivåer nära de normala för årstiden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar oktober 2017 (77 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten i mitten av månaden var nära den normala i hela landet förutom i Gästrikland, Uppland och Gotland, där markvattenhalten var över den normala.

Snö

Snön började lägga sig i norra Sverige under månaden. På de flesta håll var dock snötäcket mindre än normalt.

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2017.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2017. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 15 oktober 2017.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 oktober 2017. Förstora Bild

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna har fortsatt att stiga i de små grundvattenmagasinen och bedöms nu vara normala eller över de normala för årstiden i hela landet. Även i de stora magasinen ser vi nu en långsam återhämtning, men på de flesta håll är här nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala.

Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 oktober 2017 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 oktober 2017 enligt SGU. Förstora Bild

Grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen har i stora delar av landet stigit med 10-50 centimeter, i något fall mer än 100 centimeter. På ett fåtal platser har nivåerna sjunkit något.

I betydande delar av landet var grundvattennivåerna i de små magasinen nu nära de normala. Undantaget är större delen av Götaland och Norrland där nivåerna var över de normala.

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna fortsatt under de normala i stora delar av landet. Området i Svealand och längs södra Norrlandskusten med nivåer mycket under de normala har minskat något i utbredning sedan september. I södra Götaland har nivåerna återhämtat sig till nära de normala och i nordligaste Norrland var nivåerna normala eller över de normala för årstiden.

Grundvattentillgången är god eller tillfredsställande i större delen av landet och några särskilda problem med vattenförsörjningen kan inte förutses under de närmaste månaderna. Bedömningen är översiktlig och lokala avvikelser kan förekomma.