Oktober 2016 - Ökande flöden i östra Götaland

Under senare delen av månaden kom det in nederbörd över södra Sverige vilket medförde att flödena ökade framförallt vid Götalands ostkust där flödena varit mycket låga under en ganska lång tid. Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan september fortsatt att sjunka. I både små och stora magasin var nivåerna mycket lägre än normalt i stora delar av södra Sverige. 

Vattenföring

Månaden inleddes med fortsatt mycket låga flöden i södra Sverige. Den 19 kom det in ett nederbördsområde och följande dagar föll det en del regn. På en del platser var nederbörden riklig. Det medförde att flödena ökade. På en del håll, framför allt vid Götalands ostkust, steg flödena över de för månaden normala, men på de flesta platser var flödet fortfarande under det normala.

I norra och mellersta Norrland var flödena inledningsvis över de normala eller nära de normala. Det torra vädret gjorde dock att flödena avtog. I södra Norrland och Svealand var flödena under de normala. I Svealand ökade flödena mot slutet av månaden då även denna del av landet nåddes av nederbördsområden.

Vattenföring vid 20 mätstationer oktober 2016 (409 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Månadsmedelvärdet för vattenståndet var under det för årstiden normala i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. Högst vattenstånd uppmättes i början av månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar oktober 2016 (81 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var nära den för årstiden normala i stora delar av landet. I delar av nordöstra Norrland var halterna över de normala och i delar av Götaland var halterna under de normala.

Snö

Större delen av Sverige hade fortfarande barmark i mitten av månaden. Endast delar av fjällkedjan och några mindre områden i inlandet hade små mängder snö.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 oktober 2016
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 oktober 2016. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2016.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2016. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 oktober 2016 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 oktober 2016 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan september sjunkit med närmare 40 cm i så gott som hela landet. På ett fåtal platser har nivåerna stigit med några cm.

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna för årstiden under eller mycket under de normala i södra Norrland, Svealand och stora delar av Götaland. I sydöstra Götaland var grundvattennivåerna nära de normala. Mellersta och norra Norrland hade nivåer nära eller över de normala.

De stora grundvattenmagasinen hade nivåer nära de normala i sydvästra Götaland, västra Svealand samt östra Norrland. Norra Norrland hade grundvattennivåer över eller mycket över de normala. I övriga delar av landet var grundvattennivåerna under eller mycket under de normala. I de sydöstra delarna av landet var nivåerna fortsatt mycket under de normala.

I delar av Götaland och Svealand finns risk för problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn. Djupa bergborrade brunnar i kustnära områden kan få problem med ökad salthalt i grundvattnet.