Oktober 2014 – Höga flöden i Bohuslän, Dalsland, Värmland och Dalarna

Oktober var en nederbördsrik månad och det märks också i flödena i vattendragen. Vattenflödena steg i princip i hela landet och i Bohuslän, Dalsland, Värmland och Dalarna var flödena höga.

Vattenföring

I början av månaden hade större delen av landet låga vattenflöden. Regnet som föll gjorde att flödena under oktober steg i princip i hela landet.

Den 15-16 oktober föll rikligt med regn i Dalsland och Bohuslän, på flera nederbördsstationer uppmättes mer än 100 mm regn. Det märktes också i vattendragen där flödena steg mycket snabbt. De höga flödena medförde att vägar och järnväg blev översvämmade.

Den 19 oktober föll mycket regn i Skåne och flödena i många vattendrag blev höga.

Vid Sandgrundsudden i Karlstad delar sig Klarälven i Västra och Östra älvgrenen.
I början av oktober var vattenflödet i Klarälven lägre än medelflödet. Bilden visar Sandgrundsudden i Karlstad där älven delar sig i Västra och Östra älvgrenen. Foto Åsa Johnsen, SMHI

I Bohuslän, Dalsland, Värmland och Dalarna föll mycket regn även i slutet av månaden. Då var marken redan mättad och flödena steg snabbt när de nya regnen föll. Flödena blev höga både i små och stora vattendrag i området. Speciellt drabbat var Bohuslän, där både järnväg och vägar var avstängda.

Flödena var extremt höga i en del små vattendrag i Bohuslän, ett exempel är Ängabäcken utanför Fjällbacka där SMHI har en mätstation. Där uppmättes det högsta flödet sedan mätningarna startade 1972 och det var mycket högre än det tidigare högsta.

Även i Västerdalälven var flödena höga, men bara något över en normal vårflod. Här har flödena många gånger varit högre, men oftast i samband med vårfloden.

Vattenföring vid 20 mätstationer i oktober 2014. (392 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i de stora sjöarna steg under oktober. Störst var stigningen i Storsjön och Siljan, som i slutet av oktober hade nivåer mycket över de normala för årstiden. Hjälmarens vattennivå var under den normala och nivån i övriga stora sjöar nära den normala.


Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar oktober 2014. (75 kB, pdf)

Markvattenhalt

I stora delar av Norrland var markvattenhalten under den normala för oktober. I de delar av södra Sverige som fick mycket nederbörd var markvattenhalten över den normala.

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna i små magasin har sedan september stigit med 10-50 cm i stora delar av landet. På vissa platser längs norska gränsen samt i östra Mälardalen har nivåerna ökat mer, med 60-160 cm. Sjunkande grundvattennivåer noterades främst i mellersta Norrlands inland (närmare 25 cm minskning) men även på enstaka platser i Götaland har nivåerna sjunkit något.

I Blekinge, mellersta Svealand och i större delen av Norrland var nivåerna under de normala för årstiden. I södra och mellersta Lappland var de mycket under de normala medan förhållandena längs Norrlandskusten är nära de normala. Götaland samt västra och östra Svealand dominerades av nivåer nära eller över de normala . Nivåer över de normala återfanns främst i Dalsland, mellersta Götaland och sydvästra Skåne.

Grundvattensituationen är i allmänhet god eller tillfredsställande. I de delar av landet som har nivåer under de normala kan det dock uppstå problem med vattentillgången i grunda grävda brunnar, särskilt om grundvattenbildning före vintern uteblir.

.

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2014.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2014. Förstora Bild
Karta över grundvattennivåer 15 oktober 2014 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 oktober 2014 enligt SGU Förstora Bild