Oktober 2013 – Lite vatten i södra Sverige

Vattenflöden, vattennivåer, markvattenhalter och grundvattennivåer var alla ovanligt låga i södra Sverige under oktober månad. Mest extrem var vattennivåerna i sjöar i södra Småland.

Vattenföring

Vi har under flera månader rapporterat om låga flöden i södra Sverige och de höll i sig även en bra bit in i oktober.

Vattenflödena var lägre än normalt i princip i hela södra Sverige. På många håll uppmättes i oktober så låga flöden som normalt förekommer sommartid. Eftersom den relativt torra väderleken hållit i sig under en lång tid har flödena varit lägst i vattendrag som rinner genom många sjöar och därför reagerar långsamt.

Under andra delen av månaden föll en del regn och flödena steg, men inte till några höga nivåer. I norra Sverige har flödena varit normala för årstiden under hela oktober.

Vattenföring vid 20 mätstationer i oktober 2013.

Vattenstånd

I många småländska sjöar har vattennivåerna varit extremt låga under en längre tid och i oktober nådde många av dem sin lägsta nivå för 2013. De sjöar som har särskilt låg vattennivå är sjöar som reagerar långsamt och har relativt litet tillrinningsområde i förhållande till sin storlek.

Ett exempel är sjön Möckeln, där SMHI har mätt vattennivån sedan 1922 och bara ett år tidigare, 1934, har vattennivån varit så här låg. Som lägst var nivån 75 cm under medelvattennivån. Vi har också fått in uppgifter om extremt låga vattennivåer i sjöarna Mien och Stråken.
 

Extremt låg vattennivå i sjön Mien oktober 2013
Extremt låg vattennivå i sjön Mien i oktober 2013. Foto Jonatan Bengtsson Förstora Bild

Även i de stora sydsvenska sjöarna har vattennivån varit låg, men inte alls så extrem som i södra Småland. Hjälmaren har haft den lägsta nivån sedan 1992, 27 cm under medelnivån. Vattennivån i Vänern har varit 40 cm under medelvärdet, men nästan 70 cm högre än det lägsta uppmätta vattenståndet efter det att sjön började regleras 1937. Den låga vattennivån har dock ställt till en del problem för sjöfarten.

I Mälaren uppmättes den lägsta nivån sedan 2002 och i Vättern den lägsta sedan 2010. Storsjöns nivå har dock varit något över den normala för oktober. Under andra delen av månaden föll en del nederbörd och vattennivåerna i sjöarna steg något.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar oktober 2013.

Markvattenhalt

Markvattenhalten var under första delen av oktober lägre än normalt i nästan hela Götaland och Svealand. Under andra delen av månaden kom en del regn som blötte upp marken och i slutet av månaden var markvattenhalten normal i större delen av landet.

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna var under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, i Svealand och i sydligaste Norrland samt ett område i mellersta Norrland. I övriga delar av Sverige var nivåerna nära eller över de normala.

Sedan september har grundvattennivåerna i allmänhet stigit med 10-120 cm i norra halvan av Sverige. I mellersta Norrland har nivåerna dock sjunkit med cirka 10 cm. I södra delen av landet har nivåerna sjunkit med 5-30 cm. På några platser på Götalands västkust och Svealands ostkust har nivåerna däremot stigit med 10-40 cm.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2013
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2013. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 oktober 2013 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 oktober 2013 enligt SGU. Förstora Bild