November 2013 – Stigande vattennivåer och grundvatten

De tidigare mycket låga grundvattennivåerna och vattennivåer i sjöar har på de flesta håll stigit under november.

Vattenföring

Vattenflödena har flera månader varit låga i södra Sverige. På många håll har de nu stigit till normala nivåer, medan de i andra delar fortfarande är låga. I Blekinge, Södermanland, Uppland och södra Småland är flödena generellt låga, men låga flöden förekommer även på andra håll. I vattendrag som rinner genom många sjöar, som Nyköpingsån och de övre delarna av Helge å, steg de låga flödena inte så mycket under november.

I Norrland har flödena hela månaden varit normala för årstiden.
 

Vattenföring vid 20 mätstationer i november 2013.

Vattenstånd

Vattennivåerna i de stora sjöarna steg under november. Vattennivån i Vänern och Hjälmaren är dock fortsatt låga. Även i de småländska sjöarna, där nivån under flera månader varit extremt låg har vattenstånden stigit. Nivåerna är dock fortfarande låga.

 

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar november 2013.

Snötillgång

Stora delar av Norrland har haft ett varaktigt snötäcke under november. I de norra delarna var snöns vatteninnehåll större än normalt.

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna var under eller mycket under det normala för årstiden i de östra delarna av Götaland och Svealand, i norra Svealand och sydligaste Norrland samt ett område i mellersta Norrland. Övriga delar av Sverige hade nivåer nära eller över de normala.
I de områden där nivåerna var under eller mycket under de normala kan problem uppstå med vattentillgången. Detta gäller främst i grunt grävda brunnar.

Grundvattennivåerna har sedan oktober i allmänhet stigit med 10–120 cm. I nordligaste Norrland samt på enstaka platser i Mälardalen samt södra Götaland har nivåerna sjunkit 5–15 cm.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2013.
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 november 2013. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 november 2013 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 november 2013 enligt SGU. Förstora Bild