Mars 2014 – Höga eller mycket höga grundvattennivåer

Under mars var det fortsatt höga flöden i Nyköpingsån, Byälven och Upperudsälven och grundvattennivåer över eller mycket över de normala i stora delar av landet.

Vattenföring

De höga vattenflödena i slutet på februari i Nyköpingsån och Byälven bestod i stora delar av mars. I Upperudsälven sjönk de mycket höga flödena i februari till höga. Det var snösmältning i kombination med regn som gav upphov till dessa flöden. De här vattendragen har många sjöar som dämpar flödet vilket medförde att flödet fortsatte att vara högt under en stor del av månaden. Även i södra Dalarna och norra Värmland noterades höga flöden i små vattendrag i mitten av månaden.

I hela landet utom i sydligaste delen var flödena över månadsmedelvärdet.

Vattenföring vid 20 mätstationer i mars 2014.

Vattenstånd i sjöar

Den höga vattennivån i Hjälmaren i februari med drygt 20 cm över månadsmedelvärdet fortsatte i början av mars. Även för denna månad var det den högsta nivå som uppmätts sedan 2002.

Vattenståndet i Vänern och Mälaren var över månadsmedelnivå och steg under månaden. I Vättern var vattenståndet över månadsmedelvärdet i början av månaden men sedan sjönk vattenståndet ner till normal nivå för månaden. I Storsjön sjönk vattennivån från nära normal till ca 40 cm under månadsmedelvärdet.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar mars 2014.

Markvattenhalt

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 mars 2014
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 mars 2014. Förstora Bild

I de snöfria delarna av landet var markvattenhalten normal utom i östra delen av Götaland och nordöstra delen av Svealand.

Snötillgång

I Götaland och stora delar av Svealand var det barmark. I nästan hela Norrland fanns det fortfarande snö. Större mängder snö fanns i nordvästra Svealand och norra Norrland, framförallt i fjällkedjan.

Grundvattennivå

Sverige dominerades av nivåer för årstiden över och mycket över de normala. Södra och östra Götaland samt östra Svealand hade nivåer nära de normala.
 
Grundvattensituationen är god i praktiskt taget hela landet. Några problem med grundvattentillgången kan för närvarande inte förutses.

Grundvattennivåerna har sedan februari sjunkit med 5–30 cm i södra delarna av landet och stigit med 10-90 cm i de norra delarna. I östra Svealand och Götaland samt längst i söder har nivåerna stigit med 15–50 cm och längst i norr har de stigit med 10-25 cm.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 mars 2014.
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 mars 2014. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 mars 2014 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 mars 2014 enligt SGU. Förstora Bild