Maj 2014 – Mycket höga flöden i Klarälven

Under andra delen av maj tog snösmältningen fart i de södra fjälltrakterna, vilket medförde att vattenflödena blev höga. I de övre delarna av Klarälven uppmättes de högsta flödena sedan vårfloden 1995.

Vattenföring

Första halvan av maj var ganska kall. Snösmältningen blev måttlig och vattenflödena höll sig på normala eller låga nivåer. Under andra halvan av månaden var temperaturen betydligt högre och snösmältningen i de södra fjälltrakterna tog rejäl fart, vilket gjorde att vattenflödena ökade och blev höga på en del håll. Regn i samband med snösmältningen, speciellt den 24 och 25 maj, bidrog också till att öka flödena.

I de delar av Norge som rinner av till Klarälven har snömängderna under vintern varit stora. Den snabba snösmältningen i kombination med regn gjorde att flödena blev mycket höga i de övre delarna av Klarälven i slutet av månaden. Vid Höljes tappades som mest drygt 600 m³/s den 27 maj, vilket motsvarar en återkomsttid på ca 20 år och är det högsta flödet som uppmätts sedan vårfloden 1995. I de nedre delarna av Klarälven var det lugnare, eftersom tillskottet av vatten från biflödena i Värmland var små. Flödet i Klarälvens nedre delar hade en återkomsttid på mellan 5 och 10 år.

Flödena blev också höga eller mycket höga i de små och medelstora vattendragen i fjälltrakterna i Dalarna, Hälsingland, Jämtland och södra Lappland. Högst var flödena i Dalafällen och Härjedalsfjällen, där de hade en återkomsttid på upp till 20 år.

I hela den östra delen av landet var vattenflödena hela månaden istället låga för årstiden.

Vattenföring vid 20 mätstationer i maj 2014. (392 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Storsjön steg snabbt i slutet av månaden när vårfloden från fjällen nådde sjön. Vänerns nivå var ca 20 cm över månadsmedel för maj, medan Mälarens nivå var under den normala. Vättern och Hjälmarens nivåer var ungefär normala för årstiden.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar maj 2014. (74 kB, pdf)

Markvattenhalt

Markvattenhalten var under maj lägre än normalt för årstiden längs hela ostkusten samt på Öland och Gotland. I övriga landet var markvattenhalten nära den normala.

Snötillgång

I början av maj fanns snö kvar i fjälltrakterna och i norra Norrlands inland. Mer snö än normalt fanns i Dalafjällen och i delar av Lapplandsfjällen. I slutet av månaden fanns snö kvar i Lapplandsfjällen.

Grundvattennivå

I stora delar av landet var nivåerna under de normala för årstiden. I delar av Götaland och Svealand samt i nordligaste delarna av Norrland var nivåerna normala eller över de normala.
 
Grundvattensituationen var i allmänhet god eller tillfredsställande. I de delar av landet som hade nivåer under de normala kan dock de som har grunt grävda brunnar få problem med vattentillgången under sommaren.

Grundvattennivåerna har sedan april sjunkit med 10 – 30 cm i större delen av Götaland, Svealand och södra delarna av Norrland. I större delen av Norrland har nivåerna i genomsnitt stigit med ca en meter.

Maj 2014 - Markvattenhalt
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2014. Förstora Bild
Karta över grundvattennivåer 15 maj 2014 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 maj 2014 enligt SGU. Förstora Bild