Juni 2013 - Låga flöden på många håll i landet

Under juni har flödena varit låga i Norrland och de östra delarna av Svealand och Götaland. Trots riklig nederbörd i slutet på månaden så blev det inga höga flöden eftersom växternas vattenupptag är stort nu.

Vattenföring

För stora delar av landet ligger månadens vattenföring under det normala för juni månad. Med undantag för nordvästra Götaland och Gotland samt västra Svealand där vattenföringen var kring det normala för månaden.

I delar av Norrland och fjälltrakterna sjönk det sista av vårfloden undan i början av juni.

Den rikliga nederbörd som föll i slutet av månaden gav en ökning av de låga flödena på sina håll. Men höga flöden uteblev då det var torrt i markerna och växternas vattenupptag är stort under växtsäsongen.

Vattenstånd

Vätterns vattenstånd har varit lite över det långsiktiga månadsmedelvärdet medan Vänern, Mälaren och Storsjön legat under månadsmedel. Hjälmarens vattenstånd har varit normalt för månaden.
 

Vattenföring vid 20 mätstationer i juni 2013.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar juni 2013.

Markvattenhalt

Markvattenhalten var i mitten av månaden runt det normala i hela landet.

Grundvattennivå

Sverige dominerades av nivåer för årstiden nära eller under de normala. Nordöstra Norrlands kustland och ett område som sträcker sig längs kusten från södra Svealand till sydöstra Götaland hade nivåer över de normala. Sydvästra Götaland hade nivåer under och mycket under de normala.

Grundvattensituationen var tillfredsställande i större delen av landet. Där nivåerna var mycket under och under de normala kan det dock bli problem med vattentillgången i grunda grävda brunnar.

Grundvattennivåerna har sedan maj sjunkit med 30–90 cm i Norrland. Svealand domineras av nivåer som sjunkit med 10–60 cm. I Götaland har nivåerna sjunkit något eller är oförändrade.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 juni 2013
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juni 2013. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 juni 2013 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 juni 2013 enligt SGU. Förstora Bild