Juli 2019 - En månad med låga flöden

Månaden avslutades med vattenflöden under de normala i hela landet, i delar av både södra och norra Sverige var flödena mycket under de normala.

Vattenföring

I början på månaden var vattenflödena i Norrlands fjälltrakter över de normala. Små nederbördsmängder och värme ledde till sjunkande vattenflöden. I slutet av månaden var vattenflödena under de normala i hela Norrland och mycket under i fjälltrakterna. I Svealand och Götaland har vattenflödena varit under de normala hela månaden. Delar av Götaland hade i slutet på månaden vattenflöden mycket under de normala. Lokala avvikelser förekom dock. Jämfört med de extremt låga flödena under juli 2018 var flödena i juli 2019 högre.

Vattenföring vid 20 mätstationer juli 2019 (427 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattenståndet i Vänern, Vättern, Storsjön och Siljan var under det normala för juli medan Mälaren och Hjälmaren har vattenstånd nära det normala för juli månad.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar juli 2019 (74 kB, pdf)

Markvatten

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2019.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2019. Förstora Bild

Markvattenhalterna i mitten av månaden var under de normala i stora delar av landet, förutom i främst de östra delarna av Svealand och vid Norrlands ostkust, där de var något över de normala.

Grundvattennivå

Nivåerna i små magasin har sjunkit i hela landet och var nu under eller mycket under det normala i Götaland samt i södra och västra Svealand. I de större magasinen var nivåerna fortsatt mycket lägre än normalt i östra Svealand, nordöstra Götaland samt på Gotland.

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 juli 2019 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 juli 2019 enligt SGU. Förstora Bild

Det är normalt att grundvattennivåerna sjunker i hela landet i juli men på vissa håll har nivåerna i de små magasinen sjunkit snabbare än normalt. Nivåerna i de större magasinen har i allmänhet sjunkit något på de flesta håll i landet.

Små grundvattenmagasin

I hela Götaland samt i södra och västra Svealand låg nivåerna i de små grundvattenmagasinen under eller mycket under vad som är normalt för årstiden. Även i delar av mellersta Norrland var nivåerna lägre än normalt. Resten av Norrland samt norra Svealand hade nivåer nära det normala.

För att återgå till en normal grundvattensituation i de delar av landet där det nu är lägre nivåer än det brukar vara så här års skulle det krävas avsevärt mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas därför att vara uppmärksamma gällande sin vattentillgång eftersom grundvattennivåerna normalt sett fortsätter att sjunka en bit in på hösten.

Stora grundvattenmagasin

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen var fortsatt under eller mycket under de normala för årstiden i hela landet utom i delar av norra och mellersta Norrland, där de var nära de normala. I delar av östra Götaland och östra Svealand var nivåerna mycket under de normala. För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

SGU rekommenderar att kommunerna i södra Sverige följer utvecklingen noggrant och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.