Juli 2013 – Låga flöden i stora delar av Sverige

Små nederbördsmängder gav låga flöden i stora delar av Sverige. Vattenstånd och markvattenhalt nära månadsmedelvärdet.

Vattenföring

Flödet var under månadsmedelvärdet i så gott som hela landet en stor del av månaden. I södra Sverige var det en lång period med torrt väder. Detta gjorde att flödena sjönk mot slutet av månaden. På många håll, bl.a. i Skåne och östra delarna av södra Norrland och Svealand blev nivåerna låga.
 
Toppen som syns i diagrammet för Göstad beror på kraftig nederbörd. Den närliggande nederbördsstationen Vånga uppmätte den 9/7 18 mm och den 10/7 9 mm.
 
I Norrland har det kommit lite mer nederbörd och i nordligaste delarna låg vattenföringen nära månadsmedelvärdet.

Vattenföring vid 20 mätstationer i juli 2013.

Vattenstånd

Vattenståndet i Vättern låg över månadsmedelvärdet för juli medan vattenståndet i Vänern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön låg under. Det var dock ingen större avvikelse från månadsmedelvärdet i någon av sjöarna.
 

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar juli 2013.

Markvattenhalt

Markvattenhalten var i mitten av månaden runt det normala i nästan hela landet. Några mindre områden i norra Norrland och runt Emån hade något högre halter. Några mindre områden i södra delarna av landet och i fjällkedjan hade halter något under det normala för månaden.

Grundvattennivå

De regionala variationerna i grundvattennivåerna i juli månad var stora. Norra Norrland hade nivåer över och mycket över de normala för årstiden. I västra Svealand och östra Götaland var nivåerna över de normala. Medan sydvästra Norrland, norra Svealand och södra Götaland hade nivåer under de normala.

Normalt är grundvattennivåerna i juli månad låga, vilket innebär att brunnsägare i områden som tidigare har haft problem med grundvattentillgången bör iaktta försiktighet med stora vattenuttag. I bergborrade brunnar ökar även risken för höga salthalter när nivåerna är låga, främst i kustnära områden.

Grundvattennivåerna har sedan juni sjunkit med 10 – 40 cm i större delen av landet. Undantag är bland annat norra fjällkedjan där nivåerna har stigit på grund av snösmältningen.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2013
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2013. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 juli 2013 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 juli 2013 enligt SGU. Förstora Bild