Januari 2017 – Hjälmaren hade ett av de lägsta januarivattenstånd som uppmätts

Vattenståndet var fortfarande lågt i de fyra största sjöarna. I Hjälmaren uppmättes ett av de lägsta januarivattenstånden sedan 1915.

Vattenföring

Januari var en torr månad i framförallt södra och östra Götaland. Här, och även i östra Svealand, uppmättes flöden som var under de för månaden normala. På Gotland steg flödet tillfälligt över det normala runt den 21. Även västra Götaland hade flöden som ofta var under de normala. På en del håll ses en topp efter den 11 då det kom nederbörd. Västra Svealand och södra Norrland hade flöden runt de normala. I fjälltrakterna och nordöstra Norrland kom mycket nederbörd. Här var flödet över det för månaden normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer januari 2017 (783 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Månadsmedelvärdet för vattenståndet var under det för årstiden normala i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. I Hjälmaren uppmättes det lägsta januarivattenståndet sedan torråret 1976. Nivån var ungefär som 1948 och 1976. Lägre januarivärde har bara uppmätts 1915 och 1934. Lägst var vattenståndet den 5-10 och steg sedan för att vara som högst den 19-31. I Vänern var vattenståndet lägst den 11, i Vättern den 4 och i Mälaren den 15-20. Månadsmedelvärdet för Hjälmaren låg 3 dm under det normala för månaden, Mälaren 1 dm, Vänern 4 dm och Vättern 3 dm under. I Storsjön var vattenståndet över det normala. Högst vattenstånd uppmättes i mitten av månaden och det lägsta i slutet av månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar januari 2017 (79 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var den för årstiden normala i hela landet.

Snö

Delar av Götaland hade barmark i mitten av månaden, medan resten av landet var snötäckt. Vatteninnehållet i snön var lågt eller mycket lågt i Götaland, delar av Svealand, Norrlandskusten och ett område runt Storsjön. I Södermanland och fjällkedjan var vatteninnehållet över eller mycket över det normala. Stora delar av Norrlands inland och nordligaste Lappland hade ett vatteninnehåll som var något under det normala. Övriga delar av Norrland och nordvästra Svealand hade halter som var normala eller något över.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2017.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2017. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 januari 2017.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 januari 2017. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 januari 2017 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 januari 2017 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan december stigit i Götaland och Svealand med upp till 80 cm förutom på vissa enstaka platser i syd och öst där nivåerna sjunkit något. I Norrland har nivåerna sjunkit med 5 – 10 cm.

Grundvattennivåerna i de små magasinen var för årstiden nära de normala i de västra delarna av landet, delar av Norrland, södra Mälardalen samt på Gotland. I övrigt var grundvattennivåerna under eller mycket under de normala. Mellersta Götaland och Svealand hade nivåer under de normala och i norra Norrland var grundvattennivåerna över de normala.

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen var för årstiden under eller mycket under de normala i stora delar av landet. I Norra Norrland var grundvattennivåerna över eller nära de normala. Även sydvästra Norrland hade nivåer nära de normala.

I delar av Götaland och Svealand finns fortfarande risk för problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn.