Januari 2016 - Snabb snösmältning i söder

Grundvattennivåerna i Småland, Blekinge och Öland var mycket under de normala och även flödet i södra Småland var under det normala för månaden. I slutet på månaden smälte snön snabbt i södra Sverige.

Vattenföring

I norra Sverige var flödena högre än normalt i början av månaden för att sedan minska. Den nederbörd som föll lagrades som snö vilket medförde att flödena minskade efter hand i denna del av landet. Årets lägsta vattenföring i norra Sverige uppmäts vanligtvis under vintern. Västra Svealand hade flöden över det normala. I Säveån var flödet högt i december. Det minskade dock under varningsnivå i början av januari. Flödena i Götaland var nära de normala i början av månaden men ett nederbördsområde i slutet av månaden i sydvästra Götaland gav upphov till höga flöden i Skåne och på västkusten. Flödena kom dock aldrig upp i varningsnivå. I södra Småland var flödet under det för månaden normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer januari 2016 (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Månadsmedelvärde för vattenståndet var under det för årstiden normala i Vättern, Mälaren och Hjälmaren. I Storsjön och Vänern var vattennivån över den normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar januari 2016 (78 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var nära den för årstiden normala i hela landet.

Snö

I mitten av månaden var i stort sett hela Sverige snötäckt. Snöns vatteninnehåll var normalt i stora delar av övre Norrland och östra Svealand. Övriga delar av Svealand och södra Norrland hade halter under det normala. Stora delar av Götaland hade halter över det normala. I ett bälte från Bohuslän till Östergötland var vatteninnehållet mycket över det normala på många platser. I slutet på månaden smälte snön snabbt i Götaland och södra Svealand.

Snötäckets beräknade vattenvärde, 15 januari 2016.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde, 15 januari 2016. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 januari 2016.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 januari 2016. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer 15 januari 2016 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer, 15 januari 2016 enligt SGU. Förstora Bild

I sydöstra Götaland, nordöstra Svealand och sydöstra Norrland var nivåerna för årstiden under eller mycket under de normala. Norra Norrland hade nivåer över eller mycket över de normala. I resten av landet var nivåerna nära de normala.

Sydöstra Götaland har fortsatt mycket låga nivåer för årstiden och där finns en förhöjd risk att grävda brunnar kan sina.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan december sjunkit med upp till 50 cm i Norrland, Svealand och, förutom på enstaka platser, nordvästra Götaland. I södra Sverige har nivåerna stigit upp emot 30 cm.