Februari 2020 - Ovanligt höga flöden såväl i söder som i norr

Mycket nederbörd gav mycket höga flöden i flera vattendrag i Götaland med översvämningar som följd. Månaden var ovanligt mild och flödena i både små och större vattendrag i norra Sverige har varit över det normala för årstiden. I Siljan var vattennivån rekordhög för månaden.

Vattenföring - Ovanligt mycket vatten i både norr och söder

Under hela februari månad har vattenflödet varit över det normala i landets vattendrag. I Götaland ledde stora mängder regn till att flödena blev mycket höga. Detta orsakade översvämningar på många håll. Nära vattendragens mynningar mot havet förvärrades situationen av att det stundvis var högt vattenstånd i havet.

I Uddevalla översvämmades delar av innerstaden, 16 februari 2020.
I Uddevalla översvämmades delar av innerstaden, 16 februari 2020.

Tre helger med mycket nederbörd gav mycket höga flöden i Götaland

Ovädren Ciara och Dennis drog in under den andra respektive tredje helgen i februari med stora nederbördsmängder. Även den följande helgen gav betydande nederbörd i delar av Götaland och totalt blev februari en av de blötaste för stora delar av Götaland. Särskilt västra Götaland och Småländska höglandet fick ovanligt mycket regn.

Resultatet blev att först mindre vattendrag fick höga flöden och att marken fylldes med vatten. Senare steg även vattennivåer i sjöar och flöden i större vattendrag. Mot slutet av månaden var flödena mycket höga i flera vattendrag. I delar av följande större vattendrag uppmättes flöden som återkommer i genomsnitt vart tionde år eller mer:

  • Säveån
  • Nissan
  • Ätran inklusive Assman
  • Lagan inklusive Bolmån och Skålan
  • Helge å
  • Mörrumsån
  • Ronnebyån
  • Övre Emån inklusive Gårdvedaån och Solgenån

Tappningsuppgifter indikerar att flödena lokalt kan ha varit uppe i nivåer som återkommer i genomsnitt vart femtionde år i Lagan och Ätran. Dessa uppgifter är dock osäkra på grund av att så höga flöden förekommer sällan. Mörrumsån var fortfarande stigande i slutet av februari.

Ågatan i centrala Falkenberg ger skäl för sitt namn. Här rinner Ätran genom staden, 18 februari 2020.
Ågatan i centrala Falkenberg ger skäl för sitt namn. Här rinner Ätran genom staden, 18 februari 2020. Foto Henrik Perfect
Mycket vatten vid bron nära SMHIs mätstation i Fryele, i Lagan 19 februari 2020.
Mycket vatten vid bron nära SMHIs mätstation i Fryele, i Lagan 19 februari 2020. Foto Gustav Sandehed

Övriga delar av landet

I norra Sverige var flödena höga beroende på den ovanligt milda vintern. En del vatten som normalt lagras som snö smälte av under blidvädersperioder eller dagar då temperaturen steg över noll och det föll även ovanligt mycket nederbörd som regn.

I Norrlands fjälltrakter och inland var flödena ovanligt höga men sjunkande. I övriga områden i Norrland har flödena legat på en jämn nivå.

Vattenföring vid 20 mätstationer februari 2020 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i de stora sjöarna

De stora sjöarna reagerade även de på blidväder och mycket nederbörd.

Månadsrekord i Siljan

Siljans vattennivå har legat på en jämn nivå hela vintern. Detta är mycket ovanligt då vattennivån normalt sjunker under vintern. Nu är nivån rekordhög för månaden.

Tidigare månadshögsta i Siljan för perioden 1964-2019 var 161,53 och det uppnåddes 2001. Månadshögsta 2020 i februari var 161,72.

Mer detaljerad statistik för de stora sjöarna.

Hög vattennivå i Vänern

Vattennivån i Vänern steg långsamt under månaden och var över det normala. Som högst var vattennivån 45,10 m ö h i RH2000 den 26/2. Detta är dock långt ifrån månadshögsta som är 45,90 i RH2000 och ytterligare en decimeter till rekordnivån som uppnåddes under året 2001.

Den 11 februari överskreds dämningsgränsen, vilket innebär att tappningen ut från Vänern enligt vattendomen då är 900 m3/s. Senast nivån var över dämningsgränsen var våren 2014.

Övriga sjöar

Vattennivån i Vättern steg långsamt under månaden men kring normala nivåer. På grund av blåsigt väder har sjöns vattennivå fluktuerat mycket.

I Mälaren låg vattennivån något över normal för månaden och var stigande mot slutet av månaden.

I Hjälmaren låg vattennivån på en jämn och relativt hög nivå hela månaden. 

I Storsjön var vattennivån hög och bara något under månadshögsta.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar februari 2020 (83 kB, pdf)

Markvatten

I stora delar av landet har markvattenhalten varit över den normala för årstiden. I de områden där det fallit mycket nederbörd blev markvattenhalten mycket över den normala. 

Markvattenhalten har varit under den normala hela månaden i norra Norrlands inland och fjälltrakter.

Snö

Under nästan hela månaden var det barmark i Götaland, södra och mellersta Svealand samt Gästrikland. Att så stora delar av Svealand och Gästrikland varit snöfria i februari under så lång tid är mycket ovanligt.

Betydligt mer snö var det dock i norra Norrland samt dess fjälltrakter där snötäcket var över det normala.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2020.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2020. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 februari 2020.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 februari 2020. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 februari 2020 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 februari 2020 enligt SGU. Förstora Bild

De små magasinen har fortsatt nivåer över eller mycket över de normala i betydande delar av landet. Även de stora magasinen har återhämtat sig och på de allra flesta håll var nu nivåerna nära de normala.

Under början av februari har de rikliga nederbördsmängderna i de norra och framför allt de sydvästra delarna av landet bidragit till ökade grundvattennivåer i de små magasinen. Även i de stora magasinen fanns ett stråk med nivåer över de normala i de nordvästligaste delarna av landet. I östra Sverige har det varit mer nederbördsfattigt och det fanns fortfarande områden med nivåer under de normala i de stora magasinen.

Små grundvattenmagasin

Grundvattennivåerna var mycket över de normala för årstiden i västra Götaland och i stora delar av Norrland. I östra Götaland och Svealand var nivåerna nära de normala medan resten av landet hade nivåer som var över de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna över de normala i västra Norrland. I de östra delarna av Norrland, Svealand och Götaland var nivåerna under de normala medan resterande delar av landet hade nivåer nära de normala.