December 2014 – Höga flöden i västra Götaland och Skåne

Rikliga regnmängder framförallt i västra Götaland gav upphov till höga flöden som på en del platser var mycket över de för månaden normala.

Vattenföring

I södra Sverige är avrinningen störst vintertid då markfuktigheten är stor och nederbörden ofta kommer som regn. Rikliga regnmängder framförallt på västkusten och sydvästra Värmland gjorde flödena höga där. Många stationer hade ett flöde som var mycket över det för månaden normala. Även i Skåne föll mycket regn under senare delen av månaden vilket gav upphov till höga flöden. Avbrottet på mätningarna i Ellinge berodde på att flödet där blev så högt att stationen hamnade under vatten.

Vintertid lagras nederbörden som snö i Norrland och grundvattennivåerna sjunker efterhand. Det medför att flödena minskar med tiden. I stora delar av Norrland var flödet över det för månaden normala i början av månaden men sjönk sedan mot slutet av månaden. De sista dagarna på året var det plusgrader även i Norrland vilket gjorde att en del snö smälte. På sina håll medförde detta en ökning av flödet.

Vattenföring vid 20 mätstationer i december 2014. (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattenståndet i december var över det för årstiden normala i Vänern och Vättern. I Storsjön sjönk vattenståndet under månaden från över till under det för årstiden normala.

I Mälaren och Hjälmaren var vattenståndet under det för månaden normala. Högst vattenstånd uppmättes i början av månaden och det lägsta i slutet av månaden.


Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar december 2014. (75 kB, pdf)

Snötillgång

Götaland, östra delen av Svealand och delar av Norrlands kusttrakter hade barmark i mitten av december. Snöns vatteninnehåll var tämligen lågt förutom i några mindre områden i fjällkedjan.

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna var under eller mycket under de normala för årstiden i norra Norrland och i Sörmland. Södra Jämtlands län, Dalarnas län, Värmlands län samt Västra Götalands län hade nivåer över eller mycket över de normala. Även Skåne län samt delar av Kalmar län hade nivåer över de normala. Övriga delar av Sverige hade nivåer nära de normala.

Grundvattennivåerna har sedan november i allmänhet sjunkit i Norrland medan nivåerna stigit i Götaland och Svealand. I Norrland har nivåerna sjunkit med 0-10 cm. Delar av fjällkedjan med ett stabilt snötäcke har nivåer som sjunkit med 30-50 cm. Södra Norrlands kustland samt Svealand har stigande nivåer med 0-30 cm. Götaland har framförallt stigande nivåer med 10-40 cm. 

I norra Norrland kan problem uppstå med vattentillgången. Detta gäller främst i grunt grävda brunnar.

.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 december 2014
Snötäckets beräknade vattenvärde 15 december 2014 Förstora Bild
Karta över grundvattennivåer 15 december 2014 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 december 2014 enligt SGU Förstora Bild