Augusti 2022 - Höga flöden i Luleälven

Under augusti var vattenflödena låga på många håll i sydöstra Sverige, framförallt i Emån. I slutet av månaden var flödena höga i Lilla Luleälven och i de nedre delarna av Luleälven.

Vattenföring

I södra Sverige var vattenflödena över lag lägre än de normala för årstiden på grund av att det på många håll fallit mindre nederbörd än normalt. I Emån och Alsterån var flödena ungefär lika låga som under den torra sommaren 2018. Vid flera tillfällen under månaden kom dock områden med kraftigt regn in över landet. Det ledde till att flödena i vissa vattendrag ökade tillfälligt, men inte till några höga flöden. Vid några tillfällen ledde kraftig nederbörd till översvämningsproblem i tätorter. Mycket nederbörd föll över de östra delarna av Götaland och Svealand 27-28 augusti, vilket medförde att de låga flödena i många vattendrag ökade.

Fuseån - biflöde till Emån
I Fuseån, ett biflöde till Emån, har SMHIs fälthydrologer nyligen gjort mätningar. Vattenflödet uppmättes till cirka 0,083 kubikmeter per sekund, ungefär hälften av det normala vid den här tiden på året. Foto Gustav Sandehed, SMHI.

I norra Sverige var flödena på de flesta håll ungefär normala för årstiden, men i en del större vattendrag var flödena över de normala. I Luleälven blev flödena höga i slutet av månaden. Under augusti föll cirka 50% mer nederbörd än normalt i de övre delarna av Luleälven, speciellt stor var nederbörden den 16 och 20 augusti. Tillrinningen till de välfyllda vattenkraftsmagasinen blev stor och tappningen från några av magasinen behövde snabbt ökas. Flödena blev höga i Lilla Luleälven och i nedre Luleälven. Vid Boden, i de nedre delarna av älven, var flödet det högsta sedan vårfloden 1995. Det var dock bara ungefär hälften så stort som det högsta uppmätta flödet vid vårfloden 1922.

Vattenföring vid 20 mätstationer augusti 2022 (464 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Vänern har sjunkit under augusti och var vid slutet av månaden ca 0,4 m lägre än medelvattennivån för augusti. Vattennivån i Vättern har varit låg under en lägre tid och var fortsatt låg under augusti, ca 0,2 m lägre än medelnivån. Vattennivån i Mälaren, Hjälmaren och Storsjön var nära den normala för månaden medan Siljans vattennivå var något lägre än medelnivån för augusti.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar augusti 2022 (5 kB, pdf)

Markvatten

Under stora delar av månaden var markvattenhalten låg i de södra delarna och normal i de norra delarna av landet. Markfuktigheten ökade i de norra delarna av landet den 20 augusti samt i östra Götaland och Sveland den 27 och 28 augusti, när stora mängder regn föll.

 

Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 augusti 2022.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 augusti 2022. Förstora Bild
Beräknad markvattenhalt 15 augusti 2022 jämfört med medelvärdet för samma dag för perioden 1981-2020
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 augusti 2022 jämfört med medelvärdet för samma dag för perioden 1981-2020. Förstora Bild

Grundvattennivå

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. Nivåerna var mycket under de normala i större delen av Götaland och östra Svealand. I Värmlands län och Dalarnas län förekom områden med grundvattennivåer som är normala för årstiden. I större delen av Norrlands inland och fjälltrakter var grundvattennivåerna normala eller över de normala för årstiden.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under de normala för årstiden i stora delar av Svealand och Götaland. I Östergötlands län, Södermanlands län, Stockholms län och på Gotland samt delar av Jönköpings län, Uppsala län, Kronobergs län, Hallands län och Dalarnas län var nivåerna mycket under de normala. Nivåerna var över de normala i större delen av Norrland.

Källa: Texten och bilden för grundvattennivå kommer från SGU.

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 30 augusti 2022 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 30 augusti 2022 enligt SGU. Förstora Bild