Augusti 2019 - Låga vattenflöden, men lokala översvämningar i tätorter

På de flesta håll var flödena i vattendragen under de normala för årstiden. Kraftig lokal nederbörd ledde dock till en del översvämningar inne i tätorter.

Vattenföring

I inledningen av månaden var flödena låga i större delen av landet, speciellt låga var de i östra Götaland. Under månaden föll en del nederbörd, vilket ledde till att vattenföringen steg till ungefär normala nivåer i många vattendrag i de västra delarna av landet.

Under månaden förekom intensiva regnskurar med lokalt stora nederbördsmängder. I de naturliga vattendragen blev flödesökningarna måttliga. Däremot ledde de kraftiga regnskurarna till kortvariga översvämningar inne i många tätorter, bland annat Höganäs 9 augusti, Kungsbacka 16 augusti och Ronneby 29 augusti.

Vattenföring vid 20 mätstationer augusti 2019 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vätterns vattennivå har varit låg under flera års tid och var i augusti fortfarande ca 25 cm under den normala vattennivån. Vattennivån i Vänern var något under den normala för årstiden medan vattennivån i Mälaren, Hjälmaren, Storsjön och Siljan var nära den normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar augusti 2019 (81 kB, pdf)

Markvatten

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2019.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2019. Förstora Bild

I mitten av augusti var markvattenhalten under den normala i östra Götaland, östra Svealand och stora delar av Norrland. I övriga delar av landet var markvattenhalten nära den normala för årstiden.

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 augusti 2019 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 augusti 2019 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små magasinen har sjunkit på de allra flesta håll i landet men en betydande återhämtning har skett i västra Götaland tack vare den senaste tidens regn. Även i de stora magasinen har nivåerna vanligtvis sjunkit.

Små grundvattenmagasin

En betydande del av Götaland och sydöstra Svealand samt mellersta Norrland hade grundvattennivåer som var mycket under det normala. I västra Götaland var nivåerna nära det normala för årstiden medan nivåerna var under det normala i övriga delar av Sverige.

För att områdena med låga nivåer ska återgå till en normal grundvattensituation krävs avsevärt mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas därför att vara uppmärksamma på sin vattentillgång eftersom nivåerna normalt fortsätter att sjunka en bit in på hösten.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under det normala i betydande delar av landet. Endast ett stråk längst upp i norr hade nivåer nära det normala. Sydöstra Svealand och nordöstra Götaland fortsatte att ha nivåer mycket under det normala. För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

SGU rekommenderar därför att kommunerna följer utvecklingen noggrant och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.