April 2022 - Fortsatt snösmältning i norr, och nära normal vattenföring

April visade upp kyla, nederbörd och värme i lagom mängd vilket fick till följd att vattenföring, vattenstånd och markvatten i slutet av månaden var nära det normala över hela landet.

Vattenföring

Början av april var kylig, vattenföringen var mycket under den normala i södra Sverige och dessutom i stark kontrast till situationen i den norra delen av landet, där vattenföringen var över eller mycket över den normala. Flödena i norr var i början av april i avtagande och hade till stor del sitt ursprung i en period av snösmältning i slutet av mars. I södra Sverige fanns ingen snö kvar.

Någon vecka in i april föll nederbörd över Götaland och östra Svealand. Flödena i de påverkade områdena ökade snabbt, vid flera stationer till vattenföring över månadsmedelvärdet för april, för att därefter långsamt åter avta under återstoden av månaden.

Från mitten av april var vädret i Sverige högtrycksbetonat och temperaturen något högre än normalt. I Norrland fortsatte snötäcket att smälta av och gränsen mellan snöfritt och snötäckt drog sig norrut. Den 17 april hade våren ankommit till nästan hela Norrland, utom fjällen, och i slutet av månaden var det snöfritt i Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. Att snön smälte hade en direkt effekt på vattenföringen i Norrland under andra halvan av april. Här vände den sjunkande trenden uppåt och vid de allra flesta vattenföringsstationer steg flödena över månadsmedelvärdet för april. Vid de kustnära stationerna avtog flödena i slutet av månaden då snön där smält bort, medan flödena fortsatte att öka vid de stationer där det fortfarande fanns snö kvar.

I slutet av april var vattenföringen under den normala, eller nära den normala i stora delar av Götaland och Svealand. I Norrland var vattenföringen nära den normala, men i vissa områden där snö fanns kvar var vattenföringen över eller mycket över den normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer april 2022 (519 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Storsjön låg hela månaden stabilt på relativt hög nivå för april, och i Siljan steg vattenståndet kraftigt under andra halvan av månaden. För båda sjöarna är det stor skillnad mellan månadsmedelvärdena för april och maj månader, och man kan säga att Storsjöns och Siljans höga nivåer i slutet av april var en del av övergången till maj månads normalt högre vattenstånd.

I Vänern, Vättern och Mälaren låg vattennivåerna relativt oförändrade under månaden. Vänerns och Mälarens vattennivåer var normala för årstiden medan Vätterns vattennivå var något under normal. Vattennivån i Hjälmaren sjönk från nivåer över normalt till normala nivåer.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar april 2022 (5 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var ovanligt låg i Götaland och Svealand i inledningen av månaden. Nederbörden som föll någon vecka in i april fyllde på markvattnet och markvattenhalten steg till den normala. Mot slutet av månaden var markvattenhalten nära den normala i Götaland och Svealand, utom i de västligaste delarna där markvattenhalten åter sjunkit till under den normala.

I Norrland var markvattenhalten normal fram till mitten av månaden. Ett väderomslag till varmare väder tärde på snötäcket och fyllde på markvattnet så att markvattenhalten steg till över den normala, men mot slutet av april sjönk temperaturerna igen, snösmältningen avtog och även markvattenhalten sjönk till värden nära de normala.

Snö 

Fram till mitten av månaden var snömängderna relativt oförändrade. Varmare väder från den 10 april ledde till mer snösmältning och området med barmark utvidgades norrut.
I Norrbottens län, med undantag av kustlandet, samt i Västerbottens fjälltrakter låg mer snö än normalt för månaden. Norrlands kustland och stora delar av södra Norrland hade snömängder kring eller under det normala.

Under stora delar av april månad var det barmark i Götaland och Svealand upp till Mälardalen.

Karta som visar beräknad markvattenhalt 15 april 2022
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 april 2022 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 21 april 2022
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 21 april 2022. Förstora Bild

Grundvattennivå

I de små grundvattenmagasinen har nivåerna under april fortsatt att sjunka mer än normalt i Götaland och Svealand medan situationen i de stora magasinen har förändrats obetydligt under våren.

Små grundvattenmagasin

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 26 april 2022 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 26 april 2022 enligt SGU. Förstora Bild

I de små magasinen följde grundvattensituationen den trend som var under mars med nivåer som sjönk mer än normalt i Götaland och Svealand, vilket berodde på att det under våren kommit mindre nederbörd än vanligt i södra halvan av Sverige. Nivåerna var därför till största del normala eller under de normala i Götaland, Svealand samt Gävleborgs län. Det kan jämföras med slutet av februari då nivåerna var normala till mycket över de normala i samma område. I stora delar av Norrland var nivåerna däremot fortsatt över eller mycket över de normala för årstiden.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen ändrades grundvattensituationen inte nämnvärt sedan slutet av mars. Det sparsamma regnet under våren fick inte under april något genomslag på nivåerna i de stora magasinen, som reagerar långsamt. Nivåerna var i de stora magasinen över eller mycket över de normala för årstiden i Norrland. I stora delar av östra Svealand och nordöstra Götaland var nivåerna däremot under eller mycket under de normala, medan de mestadels var normala eller över de normala i övriga delar av Götaland och Svealand.