Expertgrupp ger helhetssyn för kommunens klimatanpassning

Klimatanpassning och samhällsplanering är komplexa områden. Utan samverkan mellan olika aktörer finns det risk att underlag och beslut kommer i konflikt med varandra. I Lerums kommun samarbetar experter för att hitta gemensamma lösningar.

En konsekvens av de pågående klimatförändringarna är att extremväder som skyfall och värmeböljor blir allt vanligare. När förutsättningarna förändras behöver samhället förändras med dem. Klimatanpassning är därför en viktig del av samhällsplaneringen. När nya byggprojekt eller ombyggnationer startas upp behöver utrymme ges till klimatanpassning.

Klimatanpassning berör alla områden som ingår i processen för samhällsplanering i en kommun. Det kan till exempel innebära att det i dagvattenhantering måste tas hänsyn till att skyfall kommer att bli vanligare med ett förändrat klimat. Flera av de områden som klimatanpassning hänger samman med kan dessutom överlappa. Om de hanteras var för sig riskerar de att komma i konflikt med varandra. Genom att samarbeta över gränserna kan man motverka intressekonflikter och hitta gemensamma lösningar.

Behov av samverkan i Lerum

I Lerums kommun upplevde klimatanpassningsstrategen att det inom kommunen saknades en samverkan inom klimatanpassningsfrågor. Det fanns inget strukturerat sätt att se till att klimatanpassning togs hänsyn till när lösningar för dagvattenhantering, geoteknik eller naturvård togs fram. Dessa områden hanterades dessutom på olika håll trots att de kan påverka varandra. Lösningar som togs fram inom respektive område fungerade därför inte alltid tillsammans. Ett problem var brister i kommunens organisation. Det saknades rutiner för hur plan- och projektenheten skulle söka expertstöd inom dagvatten, geoteknik, naturvård och klimatanpassning.

Expertgrupp som lösning

Det var tydligt att det fanns ett behov av ett forum där experterna kunde samarbeta och stödja samhällsplaneringen. Därför satte de ihop en grupp med medlemmar från de områden inom samhällsplanering som berörde varandra. Områdena som idag hanteras i gruppen är klimatanpassning, geoteknik, naturvård och dagvatten. Medlemmarna består av en klimatanpassningsstrateg, en naturvårdshandläggare och en VA-ingenjör som är kunnig inom dagvattenfrågor. Eftersom Lerum har problem med ras och skred var det passande även med en geotekniker i gruppen.

Planarkitekter, projektledare, mark- och exploateringsingenjörer och andra aktörer inom samhällsplanering har möjlighet att boka upp möten där de kan diskutera med experterna. De kan också ge gruppen uppdrag i form av stöd i framtagandet av underlag eller granskning av planeringsdokument.

Karta för dagvatten i Lerums kommun
Expertgruppen har tagit fram ett beslutsunderlag för dagvatten i form av en karta som berör alla deras expertområden. Illustration David Hirdman Förstora Bild

Expertgruppen underlättar för planeringsprocessen. På så sätt kan målkonflikter redas ut redan i startfasen. Kostnader och tid som skulle behöva läggas på att lösa problemen i senare skeden av projektet kan därmed undvikas. Expertgruppen kan dessutom, genom samarbetet, skapa lösningar som fungerar för alla.

Kontakt för mer information om exemplet

David Hirdman, klimatanpassningsstrateg, Lerums kommun

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.