Bilda arbetsgrupp

Skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete genom att bilda en bred arbetsgrupp med deltagare från så många av kommunens förvaltningar och bolag som möjligt. 

Klimatförändringens effekter är gränsöverskridande och tar inte hänsyn till administrativa uppdelningar. Klimatanpassningsarbetet kräver därför att tjänstepersoner och aktörer från olika verksamhetsområden och på skilda nivåer i kommunen samverkar. 

Sträva efter att sätta samman en arbetsgrupp med deltagare från alla kommunens förvaltningar och bolag, då alla dessa påverkas av klimatförändringen på ett eller annat sätt.

Förvaltningsövergripande arbete

Vissa verksamhetsområden kan verka viktigare än andra när det gäller klimatanpassning, men alla områden har en roll att spela. Arbetet blir också mer framgångsrikt när kommunens olika delar arbetar tillsammans. En inkluderande och brett sammansatt grupp minskar dessutom antalet beslut som behöver omprövas längre fram.

I en mindre kommun kan arbetsgruppen bli liten eftersom en person kan ansvara för flera olika områden. I en större kommun kan arbetsgruppen bli betydligt större och det kan då vara en bra idé att dela in arbetsgruppen i mindre grupper.

TÄNK PÅ

Börja arbetet tillsammans med de förvaltningar och bolag som är direkt berörda av frågan – arbetsgruppen utökas med tiden för att inkludera fler aktörer som inte kom med i första omgången.

Hitta rätt personer till arbetsgruppen

Det är viktigt att hitta rätt deltagare till arbetsgruppen. Bäst lämpade är tjänstepersoner som har ett övergripande perspektiv på den förvaltning eller det bolag den representerar, men som också har detaljkunskaper om verksamhetsområdets sakområden. Det är viktigt att arbetsgruppens deltagare kan etablera vägar för förankring och informationsdelning inom sin organisation.

TÄNK PÅ

Politiska beslut och förankring av frågan hos cheferna i kommunens olika verksamheter och bolag ökar engagemanget och gör det lättare att få loss resurser som tid och pengar.

Vilka ska vara med - och varför?

Exempel på funktioner som kan vara med i arbetsgruppen:

 • VA – nederbördsmönstren förändras och påverkar därmed vatten och avlopp.
 • Skydd och beredskap – klimatförändringar leder till att extrema väderhändelser blir vanligare, vilket medför nya risker.
 • Förskola – verksamheten som är öppen året runt är beroende av kommunal infrastruktur och små barn är dessutom extra känsliga för värmeböljor.
 • Skola – verksamheten är beroende av kommunal infrastruktur och barn sprider kunskap vidare till sina föräldrar.
 • Miljö – klimatförändringar påverkar ekosystemen.
 • Miljö och tillsyn – ökad temperatur och översvämningar påverkar förorenade markområden. Klimatförändringar påverkar ekosystemen. 
 • Kommunala bolag – fastigheter måste anpassas till varmare och fuktigare klimat.
 • Vård och omsorg – gamla och sjuka är extra känsliga för värmeböljor.
 • Energi – distributionssystem  och elanläggningar kan påverkas av förändrade markförutsättningar och översvämningar.
 • Samhällsbyggnad – samhällsplaneringen behöver anpassas till ökade regnmängder, högre temperaturer och stigande havsnivåer.
 • Fritid - torka kan exempelvis påverka fotbollsplaner och tillgången till hästfoder. Höga temperaturer påverkar alla aktivitet utomhus.
 • Kultur - kulturarv som byggnader och fornlämningar kan påverkas av ett varamre och blötare klimat. 
 • Samverkansorganisationer mellan kommuner (till exempel räddningstjänst) – regionala samarbeten ger bättre klimatanpassning.
 • Jämställdhetssamordnare – Kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet med jämlikhet- och jämställdhet. Säkerställ att integrering även sker i klimatanpassningsarbetet.

Se fler argument under respektive verksamhetsområde:
Stöd i ditt verksamhetsområde