Bilda arbetsgrupp

Skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete genom att bilda en bred arbetsgrupp med deltagare från alla kommunens förvaltningar och bolag. 

Klimatförändringens effekter är gränsöverskridande och tar inte hänsyn till administrativa uppdelningar. Klimatanpassningsarbetet kräver därför att tjänstepersoner och aktörer från olika verksamhetsområden och på skilda nivåer i kommunen samverkar. 

Sträva efter att sätta samman en arbetsgrupp med deltagare från alla kommunens förvaltningar och bolag.

Förvaltningsövergripande arbete

Vissa verksamhetsområden kan verka viktigare än andra när det gäller klimatanpassning, men alla områden har en roll att spela. Arbetet blir också mer framgångsrikt när kommunens olika delar arbetar tillsammans. En brett sammansatt grupp minskar dessutom antalet beslut som behöver omprövas på grund av oväntade effekter i senare skeden.

I en mindre kommun kan arbetsgruppen bli liten eftersom en person kan ansvara för flera olika områden. I en större kommun kan arbetsgruppen bli betydligt större och det kan då vara en bra idé att dela in arbetsgruppen i mindre grupper.

TÄNK PÅ

Börja arbetet tillsammans med de förvaltningar och bolag som är direkt berörda av frågan – arbetsgruppen utökas med tiden för att inkludera fler aktörer som inte kom med i första omgången.

Hitta rätt personer till arbetsgruppen

Det är viktigt hitta rätt deltagare till arbetsgruppen. Bäst lämpade är tjänstepersoner som har ett övergripande perspektiv på den förvaltning eller det bolag den representerar, men som också har detaljkunskaper om verksamhetsområdets sakområden. Det är viktigt att arbetsgruppens deltagare kan etablera vägar för förankring och informationsdelning inom sin organisation.

TÄNK PÅ

Politiska beslut och förankring av frågan hos cheferna i kommunens olika verksamheter och bolag ökar engagemanget och gör det lättare att få loss resurser som tid och pengar.

Vilka ska vara med - och varför?

Exempel på funktioner som kan vara med i arbetsgruppen:

 • VA – nederbördsmönstren förändras och påverkar därmed vatten och avlopp.
 • Skydd och beredskap – klimatförändringar leder till att extrema väderhändelser blir vanligare, vilket medför nya risker.
 • Förskola – verksamhetens som är öppen året runt är beroende av kommunal infrastruktur och små barn är dessutom extra känsliga för värmeböljor.
 • Skola – verksamheten är beroende av kommunal infrastruktur och barn sprider kunskap vidare till sina föräldrar.
 • Miljö – klimatförändringar påverkar ekosystemen.
 • Miljö och tillsyn – ökad temperatur och översvämningar påverkar förorenade markområden.
 • Kommunala bolag – fastigheter måste anpassas till varmare och fuktigare klimat.
 • Vård och omsorg – gamla och sjuka är extra känsliga för värmeböljor.
 • Energi – distributionssystem kan påverkas av förändrade markförutsättningar.
 • Samhällsbyggnad – samhällsplaneringen behöver anpassas till ökade regnmängder, högre temperaturer och stigande havsnivåer.
 • Samverkansorganisationer mellan kommuner (t.ex. VA och räddningstjänst) – regionala samarbeten ger bättre klimatanpassning.

Se fler argument under respektive verksamhetsområde:
Stöd i ditt verksamhetsområde