Indikatorer för att följa upp mål

Här ges exempel på indikatorer för att följa upp klimatanpassningsmål inom olika områden.

Tänk på:

 • Använd exemplen nedan som inspiration – hitta gärna på egna – som passar just din kommun.
 • Vissa mätetal kan vara relevanta för fler än ett verksamhetsområde. 
 • Använd i första hand mätetal där det redan samlas in data.

 

Exempel på mätetal för olika verksamhetsområden

Bygga, bo, miljö

 • Andel byggnader som anpassats till ett förändrat klimat (tex för höga temperaturer).
 • Andel bostäder och fastigheter där dagvatten omhändertas lokalt.
 • Andel gröna tak (kvadratmeter eller procent).
 • Andel hårdgjorda ytor inom kommunens tätorter.
 • Antalet översvämningsskydd.
 • Antal nyplanterade träd per år.
 • Förändring av skuggade områden och relaterad förändring av värmeöar.
 • Värmekartering genomförd som identifierat sårbara grupper och områden.
 • Förändring av yttemperatur i områden som anpassats med gröna ytor.
 • Grönytefaktor nyexploatering.
 • Grönytefaktor befintlig bebyggelse.
 • Närhet till grönyta för kommunens alla invånare (tex ha max 300m till grönområde).
 • Antal identifierade förorenade områden i områden med risk för ras och skred samt översvämning.
 • Andel åtgärdade förorenade områden i områden med risk för ras och skred samt översvämning.

Fysisk planering och infrastruktur

 • Andel nya bygglov med specificerade klimatrelaterade villkor.
 • Andel nya detaljplaner med specificerade klimatrelaterade villkor.
 • Antal nya detaljplaner som överprövas eller upphävs av länsstyrelse (11 kap 10 § punkt 5 PBL).
 • Antal larm om bristande vattenkvalitet med koppling till klimatrelaterad händelse.
 • Antal tillfällen som vatten bräddat från avloppsledningsnäten. (Uppgift ska finnas i miljörapport från VA huvudman.)
 • Översiktsplanen inkluderar långsiktig utveckling av grön och blåstruktur.

Kommunikation

 • Antal genomförda grundläggande utbildningar om klimatrelaterade utmaningar och lämpliga anpassningsåtgärder bland kommunens anställda.
 • Andel anställda som har genomgått grundläggande utbildning om klimatrelaterade utmaningar och lämpliga anpassningsåtgärder.
 • Antal klimat- och väderrelaterade informationsaktiviteter (SMS om bevattningsförbud, information på kommunens hemsida, riktad information till tex villaägare mm) i kommunen.
 • Det finns lättillgänglig information framtagen för olika målgrupper och på olika språk.

Kommunledning

 • Antalet verksamhetsområden som är representerade i arbetsgruppen för klimatanpassning.
 • Antalet gånger som arbetsgruppen för klimatanpassning träffats/år.
 • Andel nyinvesteringsförslag som klimatsäkrats (setts över med hänsyn till klimatrelaterade risker) (lägg till en rubrik i mallen för investeringsärenden som heter just klimatanpassning).
 • Värdet av inträffade skador på byggnation till följd av extrema väderhändelser såsom översvämningar.
 • Värdet av inträffade skador på infrastruktur till följd av extrema väderhändelser såsom översvämningar.
 • Värdet av regresser från försäkringsbolagen efter extrema väderhändelser såsom översvämningar.
 • Kommunens placering i Svensk Försäkring/IVL:s enkät om hur långt Sveriges kommuner kommit i klimatanpassningsarbetet.

Kultur och fritid

 • Andel kulturminnesmärkta byggnader, offentliga konstverk respektive kommunalt förvaltade arkiv som har riskbedömts.
 • Andel kulturminnesmärkta byggnader, offentliga konstverk respektive kommunalt förvaltade arkiv som har åtgärdats enligt riskbedömning.

Näringsliv

 • Andel av kommunens företag som kommunen haft dialog med angående klimatförändringarna. (Först ta reda på hur många de är). 
 • Andel företag som uppger att de har problem med tillgången till vatten. (frågan kan inkluderas i enkät till kommunens företag).
 • Ekonomiska förluster till följd av extrema väderhändelser/klimathändelser. (frågan kan inkluderas i enkät till kommunens företag).

Skydd och beredskap*

 • Kanaler för utbyte av relevant information under extrema klimathändelser har upprättats.
 • Antal dagar med avbrott på grund av klimat/väderrelaterad händelse i kollektivtrafik.
 • Antal dagar med försvårad framkomlighet på grund av klimat/väderrelaterad händelse på kommunala vägar.
 • Antal dagar med försvårad framkomlighet på grund av klimat/väderrelaterad händelse på Trafikverkets vägar.

Utbildning och barnomsorg

 • Skolor och förskolor har viss beredskap för extrema väderhändelser i sin planering.
 • Andel skolor och förskolor som har skuggade ytor och svala rum finns för barn och personal under värmeböljor.
 • Andel grönyta respektive hårdgjord yta på skol- och förskolegårdar.
 • Planering för barnomsorg under sommaren gjord utifrån värmekartering.
 • Informationsinsats har genomförts med fokus på preventiva åtgärder vid värmebölja för kommunens förskolepersonal.

Vård och omsorg

 • Andel äldreboenden med svala utrymmen för alla boende samt personal.
 • Antal skadade/dödsfall/evakuerade/förflyttade till följd av extrema väderhändelser/klimathändelse.
 • Förekomst (antal) av eventuella nya fästing och myggburna sjukdomar samt exempelvis badsårsfeber. (kontakta ev Regionen).
 • Informationsinsats har genomförts med fokus på preventiva åtgärder vid värmebölja för kommunens personal på vård- och äldreboenden.