Indikatorer för att följa upp mål

Här ges exempel på indikatorer för att följa upp klimatanpassningsmål inom olika områden.

Tänk på:

 • Använd exemplen nedan som inspiration – hitta gärna på egna – som passar just din kommun.
 • Vissa mätetal kan vara relevanta för fler än ett verksamhetsområde. 
 • Använd i första hand mätetal där det redan samlas in data.

 

Exempel på mätetal för olika verksamhetsområden

Bygga, bo, miljö

 • Andel byggnader som byggts om i klimatanpassningssyfte (tex anpassas för höga temperaturer)
 • Andel bostäder och fastigheter där dagvatten omhändertas lokalt.
 • Andel gröna tak (kvadratmeter).
 • Andel hårdgjorda ytor inom kommunens tätorter
 • Antalet översvämningsskydd.
 • Antal nyplanterade träd per år.
 • Förändring av skuggade områden och relaterad förändring av värmeöar.
 • Förändring av yttemperatur i områden som anpassats med gröna ytor.
 • Grönytefaktor nyexploatering
 • Grönytefaktor befintlig bebyggelse
 • Antal identifierade förorenade områden i områden med risk för ras och skred samt översvämning.
 • Andel åtgärdade förorenade områden i områden med risk för ras och skred samt översvämning

Fysisk planering och infrastruktur

 • Andel nya bygglov som specificerar klimatrelaterade villkor.
 • Andel nya detaljplaner som specificerar klimatrelaterade villkor.
 • Antal nya detaljplaner som överprövas eller upphävs av länsstyrelse (11 kap 10 § punkt 5 PBL).
 • Antal larm om bristande vattenkvalitet med koppling till klimatrelaterad händelse.
 • Antal tillfällen som vatten bräddat från avloppsledningsnäten. (Uppgift ska finnas i miljörapport från VA huvudman.)

Kommunikation

 • Antal genomförda grundläggande utbildningar om klimatrelaterade utmaningar och lämpliga anpassningsåtgärder bland kommunens anställda.
 • Andel anställda som har genomgått grundläggande utbildning om klimatrelaterade utmaningar och lämpliga anpassningsåtgärder.
 • Antal informationsaktiviteter (SMS om bevattningsförbud, information på kommunens hemsida, riktad information till tex villaägare mm) i kommunen.

Kommunledning

 • Antalet verksamhetsområden som är representerade i arbetsgruppen för klimatanpassning
 • Antalet gånger som arbetsgruppen för klimatanpassning träffats/år
 • Andel nyinvesteringsförslag som klimatsäkrats (setts över med hänsyn till klimatrelaterade risker) (lägg till en rubrik i mallen för investeringsärenden som heter just klimatanpassning).
 • Värdet av inträffade skador på byggnation till följd av extrema väderhändelser såsom översvämningar.
 • Värdet av inträffade skador på infrastruktur till följd av extrema väderhändelser såsom översvämningar.
 • Värdet av regresser från försäkringsbolagen efter extrema väderhändelser såsom översvämningar.
 • Kommunens placering i Svensk Försäkring/IVL:s enkät om hur långt Sveriges kommuner kommit i klimatanpassningsarbetet

Kultur och fritid

 • Andel kulturminnesmärkta byggnader, offentliga konstverk respektive kommunalt förvaltade arkiv som har riskbedömts.
 • Andel kulturminnesmärkta byggnader, offentliga konstverk respektive kommunalt förvaltade arkiv som har åtgärdats enligt riskbedömning.

Näringsliv

 • Andel av kommunens företag som kommunen haft dialog med angående klimatförändringarna. (Först ta reda på hur många de är). 
 • Andel företag som uppger att de har problem med tillgången till vatten. (frågan kan inkluderas i enkät till kommunens företag)
 • Ekonomiska förluster till följd av extrema väderhändelser/klimathändelser. (frågan kan inkluderas i enkät till kommunens företag

Skydd och beredskap*

 • Kanaler för utbyte av relevant information under extrema klimathändelser har upprättats.
 • Antal dagar med avbrott på grund av klimatrelaterad händelse i kollektivtrafik.
 • Antal dagar med försvårad framkomlighet på grund av klimatrelaterad händelse på kommunala vägar.
 • Antal dagar med försvårad framkomlighet på grund av klimatrelaterad händelse på Trafikverkets vägar.
 • *Några exempel på indikatorer för att följa upp rättvis klimatanpassning kommer vintern 2023/24.

Utbildning och barnomsorg

 • Skolor och förskolor har viss beredskap för extrema väderhändelser i sin planering.
 • Andel skolor och förskolor som har skuggade ytor och svala rum finns för barn och personal under värmeböljor.
 • Andel grönyta respektive hårdgjord yta på skol- och förskolegårdar.

Vård och omsorg

 • Andel äldreboenden med svala utrymmen för alla boende samt personal.
 • Antal skadade/dödsfall/evakuerade/förflyttade till följd av extrema väderhändelser/klimathändelse.
 • Förekomst (antal) av eventuella nya fästing och myggburna sjukdomar samt exempelvis badsårsfeber. (kontakta ev Regionen)