Lagkrav

Följande lagar kräver att klimatanpassning är en del av kommunens arbete.

Plan- och bygglag (2010:900)

I Plan – och bygglagen är anpassning av ny bebyggelse till förväntade klimatförändringar ett allmänt intresse. Klimatanpassning nämns på flera ställen. Se vidare i Boverkets webbutbildning.
​​​​​​​Klimatanpassning i planeringen (Boverket)

Nytt i PBL år 2018:
​​​​​​​Kommunen ska ta hänsyn till klimatrelaterade risker i översiktsplanen och kan kräva marklov i detaljplanen vid förändring av markens genomsläpplighet Svensk författningssamling SFS 2018:1370​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​

Andra lagar, förordningar och direktiv

Det finns fler indirekta lagstöd att luta sig emot. Länsstyrelsernas Klimatanpassning i fysisk planering – en vägledning från länsstyrelserna (Bilaga s.157-161) ger en bra sammanfattning kopplat till fysisk planering, och går även igenom relevanta lagrum i exempelvis Miljöbalken.​​​​​​​Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från länsstyrelserna​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​