Lagar och styrning

Flera lagar ställer krav på arbetet med klimatanpassning i kommunens arbete. Nedan listas några av de viktigaste lagarna och reglerna på området. Under de senaste åren har klimatanpassning lyfts på många olika sätt i lagar och regler. Det är därför inte otänkbart att kraven successivt höjs.

Nationell strategi för klimatanpassning

Övergripande stöd för arbetet med klimatanpassning ges i den nationella strategin för klimatanpassning. Den syftar till att långsiktigt stärka klimatanpassningsarbetet och samordning nationellt. Strategin innehåller bland annat 10 vägledande principer som hjälper användaren att utforma anpassningsåtgärder så att dessa leder till hållbar utveckling, är kostnadseffektiva och meningsfulla under olika omständigheter.

Sammanfattande rapport

År 2020 skrevs en rapport som sammanfattar lagstiftning relevant för klimatanpassning.
Klimatanpassning – Urval av tillämplig lagstiftning till stöd för myndigheter och kommuner (Delphi)

Exempel på lagar och stöd

Plan- och bygglag (PBL)

PBL tar upp anpassning av ny bebyggelse till förväntade klimatförändringar. Kommunen ska bland annat ta hänsyn till klimatrelaterade risker i översiktsplanen. Lär dig mer om PBL i Boverkets webbutbildning.
Plan- och bygglag (PBL) (Sveriges Riksdag)PBL Webbutbildning (Boverket)

Vägledning översiktsplaner 

Boverket har tagit fram en särskild vägledning om klimatrisker i översiktsplanering till stöd för kommuner. 
Klimatrisker i översiktsplanering (Boverket)

Metodstöd översiktsplaner 

Länsstyrelsen Västra Götaland och Stockholm har tagit fram ett metodstöd för kommuner som ska integrera sin syn på klimatrelaterade risker i översiktsplanen.
Klimatrelaterade risker i översiktsplanering - metodstöd

Miljöbalk (MB)

Hänsyn till miljö- och klimataspekter ska tas i all planläggning, regleras exempelvis i MB 2 kap. Balken tar även upp regler för skydd för prioriterade samhällsintressen så som naturreservat och strandskydd, se MB 7 kap.
Miljöbalken (Riksdagen)

Lag om skydd mot olyckor

Tar upp bland annat upp kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap.
Lag om skydd mot olyckor (Riksdagen)

Mer information 

Mer information om lagar kopplade till klimatanpssning hittar du på klimatanpassning.se.
Lagar och regler i Sverige

​​​​​​