Varför klimatanpassning?

För att förstå behovet av klimatanpassning krävs kunskap om hur och varför klimatet förändras. Goda argument behövs för varför kommuner bör arbeta med klimatanpassning för att motivera medarbetare och politiker. 

Syftet med detta steg är att ge kunskap, argument och exempel som motiverar ett politiskt beslut om att kommunen ska arbeta med klimatanpassning.

Jordens klimat har redan blivit varmare, och förändringen kommer att fortsätta. Hur stor uppvärmningen blir beror på våra utsläpp av växthusgaser, och hur snabbt vi kan minska dessa. Vi behöver anpassa samhället till både dagens och framtidens klimat.

För att tjänstepersoner ska kunna arbeta med klimatanpassningsfrågan behöver den förankras hos kommunens styrande politiker. Politisk medvetenhet om frågans betydelse är mycket viktig. Frågan bör angripas systematiskt och förebyggande, med inblandning från alla kommunens verksamhetsområden.

För att informationen om klimatförändringar är komplex och arbetet med klimatanpassning är långsiktigt och brett, kan en effektiv kommunikation ha stor betydelse. Det kan innebära avgränsningar och förenklingar i kommunikationen beroende på målgruppen. Ta gärna avstamp i väderhändelser som redan påverkat er eller närliggande kommuner. Koppla sedan till hur framtiden kan te sig för denna sorts händelser i ett varmare klimat. Detta gör riskerna mer konkreta.

Visualisering är ett bra sätt att kommunicera risker och möjliga åtgärder. Detta gäller både vid kommunikation inom kommunen men även med kommuninvånare.
Visualisering viktigt verktyg när Uddevalla ska bli en bättre stad

Klimatet förändras och samhället påverkas

Många av Sveriges kommuner arbetar redan idag för minskade utsläpp av växthusgaser. Trots detta sker en förändring av klimatet. Arbetet med att minska klimatpåverkan är viktigt och bör fortsätta med oförminskad styrka i riktning mot kraftigt minskade utsläpp. Redan idag syns konsekvenser av det varmare klimatet exempelvis på växtsäsongen och stigande havsnivåer. En viktig aspekt att ha med sig genomgående i arbetet med klimatanpassning är att tänka på hur klimateffekter och åtgärder påverkar olika grupper i samhället. 

Att minska klimatpåverkan räcker inte

Klimatet förändras oavsett hur väl utsläppen begränsas. Världen måste anpassa sig till ett förändrat klimat för att skapa ett motståndskraftigt samhälle. Arbetet med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan måste ske parallellt.

TÄNK PÅ

En åtgärd kan ge flera positiva effekter och samtidigt verka för att minska utsläpp av växthusgaser.

Vad är klimatanpassning?

Klimatanpassning innebär att genomföra åtgärder för att hantera risker men också för att ta vara på möjligheter kopplade till dagens och framtidens klimat. Dessa åtgärder kan se väldigt olika ut. De kan vara fysiska, så som vallar mot havet eller regnrabatter för dagvattenhantering, men också informativa eller organisatoriska. En enkel checklista över vad personalen på ett äldreboende kan göra vid en värmebölja kan därför vara ett sätt att anpassa en verksamhet.

Redan idag kan extrema väderhändelser påverka verksamheter och funktioner i kommunen negativt. Att genom förebyggande arbete minska negativa effekter nästa gång något liknande eller ännu värre händer är klimatanpassning.

TÄNK PÅ

Utsläppsminskningar är ett globalt ansvar men klimatanpassning sker lokalt. Till skillnad från utsläppsminskningar så märks fördelarna av klimatanpassande åtgärder på lokal nivå.

Anpassningsåtgärder

Åtgärder som planeras bör baseras på bästa tillgängliga kunskap. Framtidens klimat kan idag inte fastställas eftersom det beror på utsläppen av växthusgaser. Då ingen vet hur väl vi kommer att kunna begränsa dessa behöver man vid planering utgå från flera möjliga framtida scenarier. På SMHI.se kan du enkelt se hur höga och lägre nivåer av växthusgaser påverkar ditt område i framtiden.

Vad du anpassar kan också styra vilket tidsperspektiv du bör ha. Något som har en lång livslängd behöver också då kunna skyddas längre fram i tiden. Tänk gärna på att även om objekt byts ut kan infrastrukturens placering leva kvar länge. Exempelvis byggs ofta en ny bro på samma plats som den gamla.

I den nationella strategin för klimatanpassning finns 10 vägledande principer för klimatanpassningsarbetet som kan vara till nytta för planeringen.
Nationell strategi för klimatanpassning

TÄNK PÅ

Att dokumentera antaganden, hur risker avvägts, vilka scenarier och vilket tidsperspektiv som ni utgått från. Ett transparent arbete gör det enklare för personer som tar vid framöver att förstå tankarna bakom.

Därför ska ni agera på kommunal nivå

Kommunen är den lokala klimatanpassaren och alla verksamheter har en viktig roll att spela för att:

 • Klimatförändringarna medför nya risker, sårbarheter och kanske möjligheter.
 • Oftast är förebyggande investeringar billigare än att ta kostnaderna för negativa klimateffekter i efterhand
 • Upprätthålla god beredskap för framtida väderhändelser.
 • Proaktiva beslut möjliggör mindre krishantering och synergier.
 • Samhället måste planeras efter både nuvarande och framtida klimat.
 • Alla kommunala verksamheter behöver förstå sin roll i klimatanpassningsarbetet.
 • Undvika att klimateffekter skadar ny och befintlig bebyggelse.
 • Förebygga skador på oersättliga kulturarv.
 • Värmeböljor, som väntas bli fler, leder till ökad ohälsa och dödsfall.
 • Säkerställa dricksvattenförsörjningen även i ett förändrat klimat.
 • En genomtänkt dagvattenhantering behövs då skyfallen väntas öka.
 • Bärigheten i vägar kan påverkas av ökad nederbörd och nollgenomgångar.
 • Kommunens totala sårbarhet minskar om även icke-kommunala verksamheter klimatanpassar – detta kan kräva samordning men medföra många fördelar.

Se argument under respektive verksamhetsområde:
Stöd i ditt verksamhetsområde

TÄNK PÅ

Klimatanpassning sker inom flera olika förvaltningar och kräver därför övergripande samordning .

Det lönar sig att klimatanpassa

Att arbeta med klimatanpassning kostar både tid och pengar. Men att inte arbeta med klimatanpassning kostar också tid och pengar. Vill kommunen investera pengar i proaktivt och förebyggande arbete? Eller reaktivt och i akuta situationer?

Ofta kan arbete med klimatanpassning ge positiva bieffekter. Om åtgärderna genomförs i samband med normal drift och underhåll kan kostnaderna ofta minskas.

På SMHI.se finns exempel på nyttor och kostnader av genomförda åtgärder. 
Kostnad och nytta för klimatanpassning

Fler och fler kommuner kommer igång

Antalet kommuner i Sverige som kommer igång med systematisk klimatanpassning ökar. Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet har återkommande tagit tempen på Sveriges kommuners arbete i sin kommunranking.