Varför klimatanpassning?

För att förstå behovet av klimatanpassning krävs kunskap om hur och varför klimatet förändras. Goda argument för varför kommuner bör arbeta med klimatanpassning är användbara för att motivera medarbetare och politiker. 

Syftet med detta steg är att ge argument och exempel som motiverar ett politiskt beslut om att kommunen ska arbeta med klimatanpassning.

Jordens klimat har redan blivit varmare, och förändringen kommer att fortsätta. Hur stor uppvärmningen blir beror på våra utsläpp av växthusgaser, och hur snabbt vi kan minska dessa. Vi behöver anpassa samhället till både dagens och framtidens klimat.

För att tjänstepersoner ska kunna arbeta med klimatanpassningsfrågan behöver den förankras hos kommunens styrande politiker. Politisk medvetenhet om frågans betydelse är mycket viktig. Frågan bör angripas systematiskt och förebyggande, med inblandning från alla kommunens verksamhetsområden.

Klimatet förändras och samhället påverkas

Många av Sveriges kommuner arbetar redan idag för minskade utsläpp av växthusgaser. Trots detta sker en förändring av klimatet. Arbetet med att minska klimatpåverkan är viktigt och bör fortsätta med oförminskad styrka i riktning mot kraftigt minskade utsläpp.

Att bara minska klimatpåverkan räcker inte

Klimatet förändras oavsett hur väl utsläppen begränsas. Världen måste anpassa sig till ett förändrat klimat för att skapa ett motståndskraftigt samhälle. Arbetet med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan måste ske parallellt.

Vad är klimatanpassning?

Klimatanpassning innebär att genomföra åtgärder för att anpassa samhället till de förändringar som märks redan idag och de som inte kan förhindras i framtiden. 

Redan idag kan extrema väderhändelser påverka verksamheter och funktioner i kommunen negativt. Att genom förebyggande arbete minska negativa effekter nästa gång något liknande eller ännu värre händer är klimatanpassning. 

TÄNK PÅ

Utsläppsminskningar är ett globalt ansvar men klimatanpassning sker lokalt. Till skillnad från utsläppsminskningar så märks fördelarna av klimatanpassande åtgärder på lokal nivå.

Därför ska ni agera på kommunal nivå

Det finns många argument för varför kommunen och dess verksamhetsområden bör klimatanpassas. Kommunen är den lokala klimatanpassaren och alla verksamheter har en viktig roll att spela för att:

 • Klimatförändringarna medför nya risker, sårbarheter och kanske möjligheter.
 • Upprätthålla god beredskap för framtida väderhändelser.
 • Proaktiva beslut möjliggör mindre krishantering och synergier.
 • Samhället måste planeras efter nuvarande och framtida klimat.
 • Alla kommunala verksamheter behöver förstå sin roll i klimatanpassningsarbetet.
 • Undvika att klimateffekter skadar ny och befintlig bebyggelse.
 • Förebygga skador oersättliga kulturarv.
 • Värmeböljor, som väntas bli fler, leder till ökad ohälsa och dödsfall.
 • Säkerställa dricksvattenförsörjningen.
 • En genomtänkt dagvattenhantering förebygger översvämningar.
 • Bärigheten i vägar påverkas av ökad nederbörd och nollgenomgångar.
 • Oftast är förebyggande investeringar billigare än att ta kostnaderna för negativa klimateffekter i efterhand.

Se argument under respektive verksamhetsområde:
Stöd i ditt verksamhetsområde

 

TÄNK PÅ

Klimatanpassning sker inom flera olika förvaltningar och kräver därför övergripande samordning .

Det lönar sig att klimatanpassa

Att arbeta med klimatanpassning kostar både tid och pengar. Men att inte arbeta med klimatanpassning kostar också tid och pengar. Vill kommunen investera pengar i proaktivt och förebyggande arbete? Eller vill kommunen arbeta reaktivt och i akuta situationer?

Ofta kan arbete med klimatanpassning ge positiva bieffekter. Dessutom kan kostnaderna minskas genom att åtgärder genomförs under normal drift och vid underhåll i ordinarie verksamhet.

På klimatanpassningsportalen finns exempel på nyttor och kostnader av genomförda åtgärder.
Kostnad och nytta för klimatanpassning (Klimatanpassningsportalen)

Fler och fler kommuner kommer igång

Antalet kommuner i Sverige som kommer igång med systematisk klimatanpassning ökar. Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet har under 2015, 2016, 2017 och 2019 tagit tempen på Sveriges kommuners arbete i sin kommunranking. Resultaten av rankingen finns på Svensk Försäkrings hemsida.
Tema klimat och hållbarhet (Svensk Försäkring)