Utvärdering

Utvärdera kommunens klimatanpassningsarbete utifrån visioner och mål som formulerats tidigare i processen. Även klimatanpassningsplanen bör utvärderas och uppdateras regelbundet.

Utvärdering av vision och mål

Kommunens klimatanpassningsarbete i stort är en kontinuerlig process som bör utvärderas med regelbundenhet. Utvärdera arbetet utifrån visionen och målen och använd om möjligt det styrsystem som kommunen tillämpar.

Kommunen använder troligen redan ett antal mätetal för att följa upp och styra sin verksamhet. Vissa av dessa kan fungera som goda mätetal för att följa klimatanpassningsarbetet, men kanske behövs också nya. Formulera i så fall ett begränsat antal sådana. Kriterier för lämpliga mätetal:

  • Mätetalen kopplar till existerande vision och mål
  • Data finns tillgängliga till en låg kostnad
  • Mätetalen mäter ”rätt” saker
  • Mätetalen kan (eventuellt) användas för intern och extern kommunikation
  • Mätetalen uppmuntrar till lärande

Lämpliga tidsintervall för utvärdering av vision och mål varierar. Mätetal kan vara bra att följa upp årligen, för att snabbt kunna stoppa en eventuellt negativ utveckling och i vissa fall kommunicera resultat internt och externt till en större grupp.

TÄNK PÅ

Det kan vara svårt att få in redovisningar från kommunens avdelningar varje år. För att underlätta bör redovisningsarbetet göras så enkelt som möjligt. Exempelvis genom att ta fram ett kort och koncist frågepaket som är detsamma från år till år.

Utvärdera och uppdatera klimatanpassningsplanen

Klimatanpassningsplanen utvärderas och uppdateras lämpligen en gång per mandatperiod och eventuellt i samband med översiktsplan eller risk- och sårbarhetsanalys. I samband med detta kan också målen uppdateras.