Utvärdering

Utvärdera kommunens klimatanpassningsarbete utifrån de visioner som formulerats tidigare i processen, steg 1 Etablera. Även klimatanpassningsplanen bör utvärderas och uppdateras i samband med aktualisering. Både utvärdering och aktualisering av planen bör ske en gång per mandatperiod.

Utvärdering av vision och mål

Kommunens klimatanpassningsarbete är en kontinuerlig process som bör utvärderas utifrån kommunens visioner. Använd om möjligt det styrsystem som kommunen normalt tillämpar även för utvärdering av klimatanpassningen.

Aktualisering av klimatanpassningsplanen

Klimatanpassningsplanen aktualiseras lämpligen en gång per mandatperiod och eventuellt i samband med uppdatering av översiktsplan eller risk- och sårbarhetsanalys. I samband med detta kan också visionerna uppdateras