Identifiera åtgärder

Förslag på åtgärder som kan hantera de konsekvenser som uppmärksammats i tidigare steg, ska identifieras och sammanställas. Börja med de händelser och konsekvenser som bedöms som mest allvarliga.

Arbetsgruppen ska  tillsammans med andra berörda arbeta fram en bruttolista med möjliga åtgärder för att hantera redan identifierade konsekvenser från steg Analysera. Syftet med listan är att skapa beslutsunderlag för val av åtgärder i ett senare skede.

Fokusera på att hitta så många alternativa åtgärder som möjligt för respektive konskevens till varje händelse med hög risk, det vill säga händelser som bedöms allvarliga. Gå därefter vidare med händelser som bedöms mindre allvarliga.

Arbeta med en klimateffekt i taget, med utgångspunkt från Konsekvens- och sårbarhetsanalysen som påbörjades i steget Analysera.

Notera att en föreslagen åtgärd för att hantera konsekvenser inom ett område även kan ge konsekvenser (positiva eller negativa) på andra. Till exempel ”Plantering av träd bromsar vattenflöden vid ett skyfall och ger även svalka vid en värmebölja (positivt). Dock riskerar deras rötter att skada tekniska system för vattenhantering under jord (negativt)”.

Syftet med bruttolistan är att det ska bli ett användbart beslutsunderlag för de val av åtgärder som ska göras i steg Prioritera.

Exempel på en workshop för att hitta och beskriva förslag på åtgärder finns under Hjälpmedel och Workshop Åtgärder

Diskussion kring åtgärder

Tänkbara diskussionsfrågor för varje samhällsfunktion/klimateffekt

 • Vilken kategori hör åtgärden till?
 • Vad vill man uppnå med åtgärden (syfte)?
 • Var bör den genomföras (rumslig utbredning)?
 • För vem/vad minskar åtgärden sårbarheten (sårbara grupper av medborgare, natur- eller kulturmiljöer)?
 • Ungefär när i tiden bör åtgärden genomföras (genast, inom 5 år, inom 10 år, eller inom 30 år)?
 • Vilken förvaltning eller verksamhet bör ansvara för genomförande?
 • Finns det andra förvaltningar eller verksamheter vars ansvarsområden påverkas positivt eller negativt av åtgärden? Bör dessa verksamheter involveras i genomförandet?
 • Kan åtgärdsförslagen integreras i befintliga planer och styrdokument (exempelvis VA-plan eller risk- och sårbarhetsanalys)?

Faktorer för en framgångsrik diskussion

 • Samtliga deltagare bör förstå och respektera att alla åtgärdsförslag är värda att beaktas.
 • Uttala så få begränsningar som möjligt för att stimulera till att tänka i olika banor.
 • Försök identifiera kombinationer av olika åtgärdskategorier för hantering av samma konsekvens.
 • Många informativa, organisatoriska och styrande samt ekosystembaserade åtgärder ger positiva mervärden på andra områden än klimatanpassning.
 • Även framtida händelser kan kräva hantering redan idag, ofta genom informativa, analyserande eller styrande och organisatoriska åtgärder.
 • Identifiera stegvisa åtgärder som inte låser fast systemet. Tänk flexibel anpassning.
 • Eftersträva vinn-vinn-åtgärder.