Identifiera åtgärder

Förslag på åtgärder som kan hantera de konsekvenser som uppmärksammats i tidigare steg, ska identifieras och sammanställas. Börja med de händelser och konsekvenser som bedöms som mest allvarliga.

Arbetsgruppen ska tillsammans med andra berörda arbeta fram en bruttolista med möjliga åtgärder för att hantera identifierade konsekvenser, från steg Analysera. Syftet med listan är att skapa beslutsunderlag för val av åtgärder i steg Prioritera.

Arbetet dokumenteras med fördel i dokumentationsmallen Analysera, identifiera, prioritera.

Analysera identifiera prioritera

Arbeta med en klimateffekt i taget, med utgångspunkt från klimat- och sårbarhetsanalysen som genomfördes och dokumenterades i steget Analysera.

Fokusera på att hitta många möjliga åtgärder för respektive konsekvens till varje händelse med hög risk, det vill säga händelser som bedöms allvarliga. Gå därefter vidare med händelser som bedöms mindre allvarliga.

Notera att en föreslagen åtgärd för att hantera konsekvenser inom ett område även kan ge konsekvenser på andra, både positiva och negativa. Till exempel ”Plantering av träd bromsar vattenflöden vid ett skyfall och ger även svalka vid en värmebölja, positivt. Dock riskerar deras rötter att skada tekniska system för vattenhantering under jord, negativt”. Tänk på att de åtgärder som väljs inte ska fördjupa existerande orättvisor, eller skapa nya. Fundera om eventuella orättvisor som ändå uppstår kan kompenseras för.

Exempel på en workshop för att hitta och beskriva förslag på åtgärder finns under Hjälpmedel och Workshop Åtgärder

TÄNK PÅ

I regeringens strategi för klimatanpassning lyfts särskilt en god dialog med det samiska folket.

Enligt lagen (2022:66) om konsultation med det samiska folket ska samiska företrädare konsulteras av myndigheter och andra offentliga aktörer innan beslut fattas i frågor som är av särskild betydelse för dem.

De fyra vägarna

Det är viktigt att ha i åtanke att inte alla risker kan eller behöver elimineras. Därför kan det vara värdefullt att värdera insatsen som krävs för att hantera risken. För detta finns det fyra övergripande vägar, se nedan. Fundera på hur ni bäst möter en risk givet era förutsättningar.

Acceptera – Risken kan accepteras då konsekvenserna är låga. Inga åtgärder vidtas.

Undvika – Genom att undvika risken elimineras den. Ett exempel på detta är att inte placera nya anläggningar eller byggnader inom riskutsatta områden. Denna strategi är dock svårare att tillämpa för befintliga bebyggelse.

Transferera – Genom att föra över risken på en tredje part minskas konsekvenserna för kommunen. Exempelvis läggs risken över på ett försäkringsbolag.

Riskminimera – För de risker som inte kan accepteras kan man försöka minska händelsens sannolikhet eller konsekvens. Detta kan göras exempelvis genom skyddsåtgärder.

Diskussion kring åtgärder

Tänkbara diskussionsfrågor vid identifiering av åtgärder för varje klimateffekt.

 • Vilken kategori hör åtgärden till? Är den analyserande, styrande/organisatorisk, informativ eller tekniska/naturbaserad?
 • Vad vill man uppnå med åtgärden (syfte)?
 • Var bör den genomföras (rumslig utbredning)?
 • Vem påverkas av åtgärden (positivt och negativt)? Exempelvis sårbara grupper eller lantbrukare.
 • Vad påverkas av åtgärden (positivt och negativt)? Exempelvis naturmiljö, fastigheter, infrastruktur och kulturmiljöer.
 • Ungefär när i tiden bör åtgärden genomföras (genast, inom 5 år, inom 10 år eller inom 30 år)?
 • Vilken förvaltning eller verksamhet bör ansvara för genomförande?
 • Finns det andra förvaltningar eller verksamheter vars ansvarsområden påverkas positivt eller negativt av åtgärden? Bör dessa verksamheter involveras i genomförandet?
 • Kan åtgärdsförslagen integreras i befintliga planer och styrdokument (exempelvis VA-plan eller risk- och sårbarhetsanalys)?
   

Faktorer för en framgångsrik diskussion

 • Samtliga deltagare bör respektera att alla åtgärdsförslag är värda att beakta.
 • Ha så få begränsningar som möjligt för att stimulera till att tänka i olika banor.
 • Försök att hitta olika åtgärdskategorier för att hantera samma händelse/konsekvens.
 • Många åtgärder ger positiva mervärden på andra områden än klimatanpassning. Synliggör gärna dessa.
 • Tänk på att åtgärder med positiva synergieffekter kan vara enklare att motivera och finansiera.
 • Åtgärder som inte genomförs idag, men krävs i framtiden, kan ändå behöva tas om hand nu. Exempelvis kan mark reserveras för en framtida byggnation.
 • Försök identifiera stegvisa åtgärder som är möjliga att anpassa eller utveckla i framtiden, vilket ger förutsättning för flexibel anpassning.
 • Eftersträva vinn-vinn-åtgärder.