Uppföljning

Uppföljning av planerade åtgärder görs med fördel på regelbunden basis. Om extrema väderhändelser har inträffat bör lärdomar och erfarenheter från dessa tas tillvara.

För att få svar på hur det praktiska arbetet med planerade åtgärder går krävs att dessa följs upp regelbundet. Det är även viktigt att ta tillvara på erfarenheter från hantering av inträffade väderhändelser. 

Uppföljning av åtgärder

Följ upp samtliga förvaltningar och bolags åtgärder med hjälp av respektive åtgärdslistor. Om kommunens existerande cykel för uppföljning fungerar för detta använd denna, om inte fundera på hur den kan kompletteras. Lämpligt tidsintervall är en till två gånger per år. Koordinatorn bör göra en sammanställning av resultaten av uppföljningsarbetet från alla förvaltningar och bolag.

Uppföljning av extrema väderhändelser

Efter extrema händelser såsom ett skyfall, översvämning, värmebölja eller annat är det lämpligt med en uppföljning ganska snart efter det inträffade.

  • Vad gjorde vi bra?
  • Vad gjorde vi mindre bra?
  • Hur kan vi förbättra oss till nästa gång?

En sådan genomgång främjar lärande bland organisationens medarbetare och bör göras i samarbete med kommunens säkerhetssamordnare.

I första hand bör existerande cykler för uppföljning, utvärdering och revidering inom kommunen följas.