Genomföra

Klimatanpassningsplanen är ett samlingsdokument som summerar och motiverar resultat och beslut som tagits under arbetets gång. Syftet med Genomföra är att skapa en översikt över arbetet och tydliggöra vad som måste genomföras för att valda åtgärder ska fullföljas.