Genomföra

Klimatanpassningsplanen är ett samlingsdokument som samlar resultat och beslut som tagits under arbetets gång. Syftet med Genomföra är att skapa en översikt över arbetet och tydliggöra vad som behöver genomföras för att valda åtgärder för att klimatanpassa kommunen ska fullföljas.